Regeringsuppdrag om produktionsvillkor

Konsumentverket fick 2018 ett regeringsuppdrag inom social hållbarhet som handlar om att främja tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Upphandlingsmyndigheten som har ett likadant uppdrag mot sina målgrupper.

I uppdraget ingår att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer, identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter. Uppdraget sträcker sig fram till och med 2020 och har en budget på 1 miljon årligen.

Vi ska också ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns hos andra myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En delredovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2019.

Senast granskad 21 oktober 2019