Särskilda ansvarsområden

I vårt uppdrag från regeringen finns särskilda ansvarsområden utpekade till exempel funktionshinderfrågor, hållbar konsumtion och att motverka överskuldsättning.

Funktionshinderfrågor

Vi har ett särskilt ansvar att föra in frågor som rör funktionshinder i vår verksamhet. Målet är att alla konsumenter ska kunna göra medvetna val och känna till sina rättigheter och skyldigheter oavsett funktionsförmåga.

Läs mer om funktionshinderfrågor

Miljö

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett forum för miljösmart konsumtion och att med beteendeinsatser stimulera miljösmarta konsumtionsmönster. Forumet ska samla alla samhällets aktörer med syfte att sammanställa och sprida kunskap, samt stimulera till innovation och bättre förutsättningar för en miljömässigt hållbar konsumtion.

Vi ska även i den löpande verksamheten integrera miljöfrågor med målsättningen att bidra till att generationsmålet och miljökvalitetsmålen uppnås. Uppdraget innebär att försöka uppnå minskad miljöpåverkan av hushållens konsumtion samt att undvika negativ miljöpåverkan av vår verksamhet.

Läs mer om miljö

Motverka överskuldsättning

Ett av Konsumentverkets tre-åriga teman handlar om en fördjupad samverkan för att motverka överskuldsättning. Arbetat grundar sig i ett regeringsuppdrag och är en del av regeringens strategi mot överskuldsättning. Konsumentverket samarbetar i arbetet med Kronofogden och Finansinspektion och samverkar dessutom med andra aktörer som kan bidra till att personer som har, eller riskerar att få, problem med skulder får hjälp att ordna upp sin ekonomiska situation. Arbetet bedrivs som ett projekt och ska slutredovisas till regeringen senast den 30 juni 2019.

Läs mer om projektet mot överskuldsättning

Temaområden

De senaste tre åren har extra arbete lagts på vissa konsumentområden, så kallade teman. Under 2017 läggs extra arbete på bilar, telekom och överskuldsättning. Arbetet inom respektive tema är indelat i tre faser – problemanalys, genomförande och utvärdering.

Läs mer om temaområden

Barn och unga

Konsumtionsmönster, värderingar och attityder grundläggs tidigt. Det gör att barn och unga är en attraktiv målgrupp på marknaden. Vi jobbar med att öka barn och ungas konsumtionsmedvetenhet genom bland annat skolmaterial och information på våra webbplatser.

Läs mer om barn och unga

Senast granskad 25 oktober 2018