Beviljade bidrag

Konsumentverket delar varje år ut bidrag till en blandad grupp organisationer som bedriver konsumentinriktad verksamhet.

Konsumentverket har totalt beviljat 12 059 000 i bidrag för 2023. Fem organisationer beviljades 100 000 kronor var i organisationsbidrag. Resten, 11 559 000 kronor, fördelades som verksamhetsbidrag.

Konsumentverket kan bevilja bidrag för ett eller två år i taget. Konsumentverket beslutar om bidrag för två år för ungefär hälften av bidragsanslaget för kommande år. Det gör att några av organisationerna fick beslut tidigare om bidrag för 2023 i samband med beslut om bidrag för 2022. Andra organisationer har istället fått beslut om 2023 tillsammans med beslut om 2024. Sju organisationer fick beslut för ett år (2023).

Organisationerna som beviljas bidrag har stor spridning när det gäller omsättning, medlemsantal och organisationsform. Några av organisationerna är samarbetsorgan. Det som är gemensamt för alla är att de helt eller delvis arbetar med konsumentinriktad verksamhet.

Organisationerna är verksamma inom olika områden. Exempel är rättvis handel, djuretisk handel, miljövänlig och hållbar konsumtion, bilfrågor, kollektivtrafik, funktionshinderfrågor, livsmedel, boendefrågor, ekonomisk jämställdhet och standardisering.

Senast granskad 1 mars 2023