Beviljade verksamhetsbidrag 2020

Följande organisationer beviljades verksamhetsbidrag 2020.

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation med 21 medlemsorganisationer som ska stärka konsumenters makt i Sverige, EU och övriga världen och att få beslutsfattare att värna om konsumenterna. Sveriges Konsumenter beviljas bidrag för att bland annat representera konsumenter såväl på hemmaplan i Sverige som i internationella standardiseringsorgan och i europeiska konsumentorganisationer.

Sökt bidrag:  9 095 000 kronor
Beviljat bidrag:  6 385 000 kronor
Marknad: Konsumenters rättigheter allmänt

Fair Action

Fair Action är en ideell förening som granskar och sätter press på främst svenska företag som i sina leverantörsled riskerar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom att skapa ett konsumenttryck från svenska konsumenter och att politiker ställer tuffare krav på företagens hållbarhetsarbete motiveras företagen att förbättra arbetsvillkor, betala levnadslöner och minimera sin miljöpåverkan. Föreningen beviljas bidrag för att granska företag, ge konsumenter information som är lätt att förstå och kunna agera på och att ge politiker och andra beslutsfattare en saklig bild av företagens arbete för anständiga arbetsvillkor och levnadslöner.

Sökt bidrag: 2 251 824 kronor
Beviljat bidrag: 850 000 kronor
Marknad: Rättvis handel

Gröna Bilister                  

Föreningen Gröna Bilister är en ideell förening som verkar för en miljöanpassad utveckling av vägtransporterna. Föreningen beviljas stöd för att underlätta för konsumenter att fatta underbyggda beslut när det gäller bilen, bränslet och beteendet utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Verksamheten omfattar bland annat kampanjer, tester och guider.

Sökt bidrag: 2 861 328 kronor
Beviljat bidrag: 850 000 kronor
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Svenska Naturskyddsföreningen       

Svenska Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen beviljas stöd för att hjälpa konsumenter att nå hållbara konsumtionsmönster genom event och kampanjer som ”Ta vara på det vi har”, ”Fixa grejen”, ”Dela grejen” och klädbytardagen ”Nordic swap day”.

Sökt bidrag: 3 485 000 kronor
Beviljat bidrag: 850 000 kronor
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Riksförbundet M Sverige (före detta Motormännens Riksförbund)

Riksförbundet M Sverige är en konsumentorganisation för landets bilister. Motormännen arbetar för en långsiktigt hållbar, säker och tillgänglig bilism med möjlighet för alla att välja bort fossila drivmedel. De beviljas stöd för granskning av konsumenters förutsättningar på marknaden för laddbara bilar och hyresvillkor för bilar utomlands. De ska också samarbeta internationellt inom paraplyorganisationen FIA samt skapa nya bilrelaterade filmer.

Sökt bidrag: 1 225 000 kronor
Beviljat bidrag: 650 000 kronor
Marknad: Motor

Villaägarnas riksförbund

Villaägarna är en ideell förening, av ägare av villa, fritidshus, tomt, samt villaägareföreningar. Föreningen beviljas stöd för sitt arbete med att identifiera, granska och sprida information till medlemmar och allmänhet om undermåliga produkter eller produkter som marknadsförs på ett vilseledande sätt.

Sökt bidrag: 1 412 500 kronor
Beviljat bidrag:  650 000 kronor
Marknad: Konsumenters rättigheter allmänt

Jordens vänner

Föreningen Jordens vänner är en ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet både lokalt, nationellt och internationellt. Föreningen beviljas bidrag för att öka medvetenheten om konsumtionens koppling till klimat- och miljöfrågor. Detta görs bland annat genom folkbildningsverksamhet och dels genom att dela ut Svenska Greenwashpriset, som är ett antipris, som går till en organisation eller person som använder falska miljöbudskap i sin marknadsföring.

Sökt bidrag: 1 514 000 kronor
Beviljat bidrag: 450 000 kronor
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Medveten Konsumtion Sverige

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige är en ideell förening som verkar för en mer medveten konsumtion genom att informera om konsumtionens villkor och effekt på människa och natur, samt vad man kan göra för att konsumera hållbart. Föreningen beviljades stöd för att uppmärksamma vårt sätt att konsumera bland annat via kampanjer som White Monday och internationella konsumentdagen.

Sökt bidrag:  2 450 347
Beviljat bidrag: 450 000
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Sveriges Aktiesparares Förbund        

Sveriges Aktiesparares Förbund är en ideell intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för konsumenter att spara i aktierelaterade värdepapper. Förbundet beviljas stöd för att öka kunskap om privatekonomi och sparande samt för att företräda konsumenters intressen i beslutsprocesser och bolagsstämmor på aktiemarknaden. 

Sökt bidrag: 2 730 000 kronor
Beviljat bidrag: 450 000 kronor
Marknad: Finansiell rådgivning

Äkta Vara

Äkta vara är en ideell förening för konsumenter med syfte att underlätta att välja oförfalskade livsmedel. Föreningen beviljas bidrag för opinionsbildning, konsumentupplysning, uppdatera konsumentguider och för att dela ut antipriset ”Årets matbluff”.

Sökt bidrag: 490 000 kronor
Beviljat bidrag: 450 000 kronor
Marknad: Livsmedel

Astma- och allergiförbundet

Astma- och allergiförbundet är en ideell förening och arbetar för att människor med allergisjukdomar (astma, allergi och annan överkänslighet) ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Förbundet beviljas bidrag för att bedriva rådgivning främst till konsumenter med allergier, men även till deras anhöriga och övriga. De ska genomföra två kampanjveckor riktade till alla konsumenter och ska fortsatt informera producenter om kraven för allergivänliga produkter och påverka att fler allergivänliga produkter görs tillgängliga för konsumenter.  

Sökt bidrag: 530 000 kronor
Beviljat bidrag: 250 000 kronor
Marknad: Funktionshinder

Djurskyddet

Djurskyddet är en ideell förening som verkar för ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Föreningen beviljas bidrag för konsumentguiden djurschysst.se samt för sitt arbete i arbetsgrupper och råd, bland annat vid Jordbruksverket och Svenskt Sigill.

Sökt bidrag: 290 000 000 kronor
Beviljat bidrag: 250 000 kronor
Marknad: Djuretisk konsumtion

EKSAM

Eksam är en ideell förening vars huvudsyfte är att arbeta mot fattigdom och för social inkludering. De beviljas stöd för att ge privatekonomisk och konsumentinriktad rådgivning, såväl till enskilda personer som till grupper samt informera via sin webbplats och Facebooksida.

Sökt bidrag: 270 000 kronor
Beviljat bidrag: 250 000 kronor
Marknad: Ekonomisk rådgivning

Familjeslanten                 

Familjeslanten är en ideell förening som bedriver budget- och skuldrådgivning. 

Föreningen beviljas stöd för att bedriva budget- och skuldrådgivning till invånare i Gävle samt sina utåtriktade verksamheter med föreläsningar och nätverkande.

Sökt bidrag: 300 000 kronor
Beviljat bidrag: 250 000 kronor
Marknad: Ekonomisk rådgivning

Funktionsrätt Sverige     

Funktionsrätt Sverige är ett samarbetsorgan för förbund som samlar människor med funktionsnedsättning. De verkar för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Organisationen beviljas stöd för att främja och aktivt delta i standardiseringsarbete.

Sökt bidrag: 268 900 kronor
Beviljat bidrag: 250 000 kronor
Marknad: Funktionshinder

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)

MHF är en konsumentorganisation för fordonsförare och konsumenter. Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och andra droger. De beviljas bidrag för att informera fordonsägare om de viktigaste konsumentlagarna samt praxis och tillämpning av lagstiftningen samt för deltagande i standardiseringsarbete.

Sökt bidrag: 471 500 kronor
Beviljat bidrag: 250 000 kronor
Marknad: Motor

Resenärsforum

Föreningen Resenärsforum är en ideell förening som företräder kollektivtrafikresenärernas intressen både lokalt, regionalt och nationellt. Föreningen beviljas stöd för att bland annat vara resenärsrepresentant i samråd med regionala kollektivtrafikmyndigheter, bevaka resenärers rättigheter inom EU i tillgänglighetsdirektivet och efter genomförda stationsinventeringar informera beslutsfattare om de problem resenärer ställs inför.

Sökt bidrag: 500 000 kronor
Beviljat bidrag: 250 000 kronor
Marknad: Konsumenters rättigheter allmänt

Svensk mat- och miljöinformation

Föreningen Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Föreningen beviljas bidrag för konsumentinformation om matens miljöpåverkan i allmänhet men främst med fokus på animaliska produkter och att därigenom öka konsumenters möjligheter att handla hållbart. Verksamheter bedrivs genom opinionsbildning, politisk påverkan och samarbeten, seminarier, workshops, föreläsningar och spridning av informationsmaterial.

Sökt bidrag: 564 000 kronor
Beviljat bidrag: 250 000 kronor
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Swedwatch 

Swedwatch är en ideell förening med syfte att få företag som har koppling till den svenska marknaden att ta ett större socialt och miljömässigt ansvar för sina leverantörsled och respektera mänskliga rättigheter i enlighet med internationellt erkända konventioner och riktlinjer. Föreningen beviljas bidrag för att öka konsumenters kunskap och inflytande på globala leverantörskedjor genom att anpassa webbplatsen och göra en digital ompaketering av informationsmaterialet ”Vad kostar din tröja”.

Sökt bidrag: 1 571 402 kronor
Beviljat bidrag: 250 000 kronor
Marknad: Rättvis handel

Unionen      

Unionen är ett fackförbund som verkar för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden.

Förbundet beviljas stöd för att utveckla och använda undervisningsmaterialet ”Schyst resande” i sin utbildning av gymnasieelever om hållbara val och beslut vid resande.

Sökt bidrag: 1  720 000 kronor
Beviljat bidrag: 250 000 kronor
Marknad: Rättvis handel

Senast granskad 18 maj 2022