Organisationsbidrag

Organisationer som bedriver verksamhet som huvudsakligen tar tillvara konsumenters intressen kan söka organisationsbidrag.

Bidraget ska generellt stärka organisationernas kapacitet och täcka grundläggande administrativa kostnader. Organisationsstöd delas ut med ett fast belopp. För 2023 är beloppet 100 000 kronor.

Krav för att få organisationsbidrag

Organisationen ska:

  • vara rikstäckande
  • ha som huvudsyfte att ta tillvara konsumenters intresse
  • ha bedrivit sådan verksamhet i minst två år
  • ha minst 1 000 betalande medlemmar.

För samarbetsorgan gäller att de betalande medlemsorganisationerna sammanlagt ska ha 1 000 betalande medlemmar.

Ansökan och beslut

Det går att ansöka om organisationsbidrag för ett eller två år i taget. Även om en organisation ansöker om bidrag för två år kan bidrag för endast ett år komma att beviljas. Beslut om organisationsstöd kan överklagas. Överklagandet ska ha kommit in till Konsumentverket inom tre veckor efter att organisationen fick del av beslutet.

Organisationer som fått bidrag tidigare år

Senast granskad 5 maj 2023