Barnkonventionen blir svensk lag

Remissyttrande: 26 september 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/532

Socialdepartementet
Enheten för familj och sociala tjänster
103 33 Stockholm

Betänkande av barnrättighetsutredningen

Konsumentverket stödjer betänkandet om att barnkonventionen blir svensk lag.

6.3.2 Möjlighet att kunna utkräva rättigheter

Konsumentverket anser att det finns anledning att överväga att lägga till ytterligare myndigheter som centrala i utredningen, till exempel Livsmedelverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens Medieråd. Dessa myndigheter verkar för att stärka barnets rättighet som säker konsument, medborgare och som mediekonsument - och producent.

Uppdraget som centralt utpekad myndighet föreslår Konsumentverket ges i respektive myndighets instruktion och inte som nu föreslagit i regleringsbrevet. Om myndigheternas arbete med tillämpning av den nya lagen ska ha önskad effekt krävs ett långsiktigt och konsekvent arbete. Myndigheterna ges bättre förutsättningar för det arbetet om uppdraget inte ligger i regleringsbrevet som ändras årligen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Mia Ohlsson. I den slutliga handläggningen har också tf enhetschef Malin Lindquist Skogar, jurist Cecilia Norlander, utredare Anna Strandberg, och föredragande, skolasamordnare Anita Forsnäsgård, deltagit.

..........................................................

Mia Ohlsson 
Beslutande

Anita Forsnäsgård
Föredragande