Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt promemorian om förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnas i SOU 2016:73

Remissyttrande: 1 december 2016

Diarienummer 2016/1315

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf.gd Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också utredare Ingrid Eriksson deltagit som föredragande.

Ivar Rönnbäck 
Ingrid Eriksson