Betänkande SOU 2016/49 – En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Remissyttrande: 2 november 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/906

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Sund konkurrens är en förutsättning för att marknaderna ska fungera väl. Att Konkurrensverket har befogenheter som möjliggör en effektiv tillsyn gynnar därför såväl näringsidkare som konsumenter. Konsumentverket är positivt till att Konkurrensverket ges sådana befogenheter men kan inte bedöma i vilken mån de nu föreslagna ändringarna är ägnade att effektivisera förfarandet.

Konsumentverket har inte några andra synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande processråd Gunnar Wikström deltagit.

......................................

Cecilia Tisell
Beslutande

Gunnar Wikström
Föredragande