Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Remissyttrande: 17 maj 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/605

Finansdepartementet
103 33 Stockholm 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande