Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

Remissyttrande: 14 juni 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/397

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som berör Konsumentverkets verksamhet, dvs. merparten av kapitel 4 och en mindre del av kapitel 5.

Konsumentverket välkomnar förbättrade möjligheter att påverka i ett tidigt skede i viktiga EU-frågor och tillstyrker därför förslagen om EU-beredningsgrupper, e-samråd och framtagande av EU-promemorior.

Vidare anser Konsumentverket att möjligheter att samråda med andra berörda aktörer, inklusive andra myndigheter, i EU-frågor kan förbättras om förslagen om samrådsansvar och samrådsformer genomförs.

Slutligen instämmer Konsumentverket i att ett uttalat ansvar för myndigheter att informera om EU-arbetet kan bidra till förbättrade möjligheter till insyn och delaktighet i EU-frågor.

____________________________________________

Detta yttrande har beslutats av Stf. GD Ivar Rönnbäck. Föredragande har varit Tf. avdelningschef Joachim Allard.

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Joachim Allard
Föredragande