Betänkandet Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37)

Remissyttrande: 31 oktober 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/921

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket välkomnar förslagen och anser att de generellt stärker konsumenternas ställning på personförsäkringsmarknaden. Nedan anges de förslag som Konsumentverket särskilt vill framhålla.

Konsumentverket tillstyrker de lagstiftande åtgärder som föreslås för att förtydliga kontraheringspliktens innebörd. Det är av speciell vikt att det tydliggörs att kontraheringsplikten är tillämplig både när en ansökan nekas helt eller beviljas med villkor som avviker från det normala. Trots att det enligt utredningen är praxis hos försäkringsbolagen att motivera ett beslut om att neka personförsäkring ser Konsumentverket mycket positivt på att det i lagen införs en skyldighet för försäkringsbolagen att lämna ett tydligt och begripligt beslut till konsumenten. Det är av stor vikt att det framgår av beslutet att bolagen har beaktat konsumentens hälsotillstånd samt vilka försäkringsmässiga skäl som ligger till grund för beslutet i det enskilda fallet. Det ger konsumenten bättre förståelse för beslutet samt möjlighet att bedöma om det finns förutsättningar för att gå vidare med sitt ärende.

Konsumentverket anser att förslaget att låta Personförsäkringsnämnden pröva tvister rörande kontraheringsplikten är positivt ur ett konsumentperspektiv då många konsumenter med stor sannolikhet avstår möjligheten till domstolsprövning. Ett enklare och kostnadsfritt förfarande leder förhoppningsvis till att fler konsumenter finner möjlighet till prövning vilket i sin tur kommer leda till praxis på personförsäkringsområdet. Att talefristen om sex månader förlängs vid prövning i Personförsäkringsnämnden är ett viktigt lagförslag då det säkerställer att de konsumenter som väljer att pröva sitt ärende, i ett enklare nämndförfarande, inte försitter sin rätt till domstolsprövning.

Det är oroväckande att det finns konsumenter som aldrig kommer i den situationen att de kan åberopa kontraheringsplikten då de av olika anledningar inte väljer att påbörja eller fullfölja en ansökan. Konsumentverket anser, likt utredningen, att detta bäst åtgärdas genom självreglering i branschen genom utformande av en branschrekommendation som ska främja ansökningar.

Slutligen anser Konsumentverket att det är positivt att lagändringarna föreslås träda ikraft redan den 1 juni 2017.

____________________________________

Detta yttrande har beslutats av tf. avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också juristen Joel Westerlund och föredragande juristen Elin Steno deltagit.

..........................................................

Joachim Allard
Beslutande

Elin Steno
Föredragande