Delbetänkandet Ny paketreselag, (SOU 2016:56)

Remissyttrande: 7 december 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1045

Regeringskansliet
Justitiedepartementet
Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt
103 33 Stockholm 

Sammanfattning

Konsumentverket välkomnar förslaget till ny paketreselag och instämmer i stora delar med förslaget. Konsumentverket ser positivt på att kopplade researrangemang omfattas av den nya paketreselagen, att hyrbil definieras som en resetjänst och som en del av paketresans huvudsakliga egenskaper samt att ett standardformulär införs för att säkerställa att resenärer får korrekt information.

Konsumentverket anser dock bland annat att det finns ytterligare situationer som skulle kunna falla utanför begreppen ”försäljningsställe” och ”erbjuder till försäljning”. Konsumentverket anser vidare att det finns en risk för att näringsidkare vid kopplade researrangemang underlåter att besvara resenärens anbud inom 24 timmar samt att resenären kommer att ha svårt att tillvarata sin rätt till prissänkning. Konsumentverket vill också poängtera att det är viktigt att förhandsinformationen inte enbart lämnas, utan även att det ställs krav på att den lämnas på ett för resenären varaktigt medium. Verket ser vidare ett behov av att rättigheterna för funktionsnedsatta personer och personer med nedsatt rörlighet tas bättre tillvara.

2 §
Erbjuder till försäljning
Av 2 § p. 1 framgår att lagen ska tillämpas då en näringsidkare erbjuder paketresor till försäljning till resenärer. Som exempel på vad som avses med begreppet ”erbjuder till försäljning” nämns i författningskommentaren att arrangören eller återförsäljaren tillhandahåller en webbplats eller något annat försäljningsställe där bokningar kan göras.

Det är inte vanligt förekommande att arrangörer erbjuder så kallade ”gratisresor” där en rad tilläggstjänster erbjuds till försäljning först på plats, men verket har ändå stött på fenomenet. Konsumentverket bedömer att även gratisresor ska omfattas av begreppet.


För att en resa ska falla inom lagens definition av ett kopplat researrangemang krävs att resenären ingår avtal med den andra näringsidkaren inom 24 timmar från att resenären fått bekräftelse på det första avtalet. Konsumentverket bedömer att det finns en mindre risk att den andra näringsidkaren underlåter att besvara resenärens anbud inom 24 timmar för att inte omfattas av paketreselagens bestämmelser. Vidare bedömer Konsumentverket att det kan bli otydligt för resenären när denne omfattas av ett kopplat researrangemang och när denne inte gör det, trots den första näringsidkarens informationsskyldighet i 47 §.  

5 §
Definitionen av försäljningsställe

Enligt direktivet och förslag till ny paketreselag definieras ett försäljningsställe som fasta eller rörliga detaljhandelslokaler, försäljningswebbplaster eller liknande försäljningsplatser via internet, telefontjänster eller kombinationer av försäljningsplatser via internet och telefontjänster, som presenteras för resenärer som en enda försäljningsplats. Konsumentverket noterar att det till ovanstående definitioner saknas situationer då näringsidkaren idkar försäljning utanför sin fasta affärslokal.                                                        

Konsumentverket ser positivt på att uthyrning av bilar definieras som en resetjänst eftersom allt fler flygbolag erbjuder flygbiljetter i kombination med möjligheten för resenären att också boka hyrbil i anslutning till flyget.


Konsumentverket anser att det bör ställas krav på att informationen lämnas genom ett varaktigt medium. Viktig och väsentlig information bör lämnas i en form som lämpar sig och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och nedsatt rörlighet. 


Konsumentverket anser att det bör ställas krav på att informationen lämnas genom ett varaktigt medium. 

19§
Resenären saknar kännedom om vilka kostnader arrangören hade vid avtalspunkten, för bränsle, skatter och avgifter. Det blir därför i praktiken mycket svårt för resenären att tillvarata sin rätt till prissänkning. Konsumentverket är på grund av avsaknad av sanktioner förhindrad att utöva tillsyn över att arrangören informerar resenären om prissänkningen.

20§
Konsumentverket bedömer att arrangören alltid bör redovisa hur de administrativa avgifterna har beräknats.   

36 §
Konsumentverket vill framhålla att gravida ofta inte behöver assistans och att de därför sannolikt inte kommer att underrätta arrangören om graviditeten. Att en utebliven underrättelse resulterar i att personen inte omfattas av kostnadsbegränsningen kan enligt Konsumentverkets bedömning, inte anses rimlig. 

44 §
Konsumentverket anser att återförsäljaren bör åläggas att genom ett varaktigt medium bekräfta att återförsäljaren har tagit emot resenärens meddelande, krav eller klagomål. 

45 §
Konsumentverket bedömer att begreppet ”svårigheter” kan vara svårt att definiera för arrangörer och resenärer. Det är därför önskvärt att det framgår vad som kan betraktas som svårigheter eller ges exempel på vad som faller in under begreppet. 

51 §
Rubriken för avsnittet är ”skadestånd vid bokningsfel”. I 51 § används begreppet ”ersättning” istället för skadestånd. Konsumentverket anser att begreppet skadestånd eller ersättning bör användas konsekvent. Vidare bör det klarläggas att resenärens uppfattning om att bokningsfel föreligger, får gälla om återförsäljaren inte kan motbevisa påståendet om fel. 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också Sophie Goossens, jurist, Jan Nyquist, enhetschef och föredragande jurist Angelica Lillback deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Angelica Lillback
Föredragande