Departementspromemoria Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik

Remissyttrande: 1 juli 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/546

Näringsdepartementet
Enheten för marknad och regelverk på transportområdet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga närmare kommentarer eller synpunkter beträffande förslaget. 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av tillförordnad avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också deltagit enhetschef Jan Nyquist och Angelica Lillback föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Angelica Lillback
Föredragande