Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)

Remissyttrande: 1 juni 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/620

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande