EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten

Remissyttrande: 10 februari 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/45

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten

Konsumentverket har inga synpunkter på EU-kommissionens meddelande om inriktningen för det fortsatta reformarbetet på upphovsrättsområdet. Vad gäller frågan om portabilitet hänvisas till Konsumentverkets tidigare yttrande, se ert dnr JU2016/00085/L3.

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, bitr. avdelningschef. I den slutliga handläggningen har också Elin Eklund deltagit, föredragande.


Joachim Allard
Beslutande

Elin Eklund
Föredragande