Europaparlamentet och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon

Remissyttrande: 15 april 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/214

Näringsdepartementet
Enheten för marknad och regelverk på transportområdet
103 33 Stockholm

Europaparlamentet och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

Konsumentverket tillstyrker förslaget om typgodkännandekrav och marknadstillsyn av motorfordon.

Konsumentverket anser att det är viktigt att konsumenter kan känna en tillit till att motorfordon på marknaden är säkra och motsvarar de krav som uppställs rörande trafiksäkerhet och miljö. Verket anser även att förslaget om att införa efterlevnadsprovning av fordon som redan finns på marknaden är värdefullt eftersom efterlevnadsprovningen bidrar till att säkerställa regelefterlevnad av fordonens typgodkännande.

Rörande förslaget om införande av sanktioner och straffavgifter vid påvisade brister i efterlevnaden anser Konsumentverket att dessa kan utgöra verkningsfulla åtgärder.

Konsumentverket anser att oavsett hur tillsynen regleras i respektive medlemsstat är det viktigt att eliminera risken för en gränsdragningsproblematik mellan de myndigheter som ansvarar för tillsynen.

Konsumentverket anser inte att det är tillräckligt motiverat varför Kommissionen föreslås få befogenhet att utöva tillsyn.

Konsumentverket begränsar sitt fortsatta yttrande till de delar som rör verkets uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

Kapitel VI

Artikel 34 Intyg om överensstämmelse och märkning

Konsumentverket anser att kravet om intygets upprättande och tillhandahållande är tillräckligt ur konsumentsynpunkt.

Kapitel XIII

Artikel 63 Tillhandahållande av teknisk information

Konsumentverket anser att kravet på tillhandahållande av den tekniska informationen är tillräckligt ur konsumentsynpunkt. 

_______________________________________

Detta yttrande har beslutats av tillförordnad avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Gabriella Fenger-Krog deltagit och jurist Malin Johansson, föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Malin Johansson
Föredragande