Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen

Remissyttrande: 1 juni 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/337

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010.

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande