Förhandsunderrättelse för taxiförare och villkor för taxameterdispens

Remissyttrande: 15 juni 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/491

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Remissyttrande över promemorian "Förhandsunderrättelse för taxiförare och villkor för taxameterdispens" (N2016/02599/RS)

Konsumentverket tillstyrker förslaget i den del som avser förslag på förhandsunderrättelse för taxiförare som tillfälligt utövar taxitrafik i Sverige.

Ett krav på förhandsunderrättelse och att taxiföraren ska medföra bekräftelsen på en sådan underrättelse i sitt fordon ger passagerare möjlighet att kontrollera att föraren är behörig och bidrar till passagerarnas konsumentskydd.

Konsumentverket har inga synpunkter i övrigt.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade avdelningschefen Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Jan Nyquist och juristen Sanna Jonasson, föredragande, deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Sanna Jonasson
Handläggare