Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Remissyttrande: 16 maj 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/451

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade avdelningschefen Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också juristerna Malin Fors och Otto Johansson Hansson deltagit, varvid den sistnämnda varit föredragande. 

Joachim Allard
Beslutande

Otto Johansson Hansson
Föredragande