Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning

Remissyttrande: 30 maj 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/371

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm 

Konsumentverket har tagit del av Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om genomförandet av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier.

Vi kan konstatera att Naturvårdsverket har gjort ett omfattande arbete där de förändringar som föreslås inte ska förorsaka ökade miljömässiga konsekvenser samt underlätta Naturvårdsverkets tillsyn när det gäller förpackningsförordningens (2014:1073) insamlings- och produktkrav.

Huruvida förslagen har beaktat dels konsumenternas framtida möjlighet att avgöra vad som ska sorteras utifrån ett producentansvar, dels tillgängligheten för konsumenter att sortera, framkommer inte. Konsumentverket har utifrån rapporten inte möjlighet att avgöra detta, men vi anser att det skulle vara värdefullt om en sådan analys kan komplettera rapporteringen.

____________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har handläggare Katarina Järverup Frisk varit föredragande.

Peter Vikström
Beslutande

Katarina Järverup Frisk
Föredragande