Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)

Remissyttrande: 28 november 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer 2016/1027

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Genomförandet av direktivet i Sverige

11.4 Till vem bör lagens bestämmelser riktas?

Utredningen föreslår att lagen bör innehålla bestämmelser som riktar sig till arbetsgivaren. Utredningen konstaterar att en skyldighet att se till att villkor inte står i strid med införlivade bestämmelser inte kan ankomma på någon annan är arbetsgivaren. Vidare framför utredningen att ansvaret för att detta skulle åläggas på någon i ett senare led, det vill säga på den som administrerar ett tjänstepensionsavtal eller en försäkringsgivare, om försäkring tecknas för pensionsåtaganden, är inte ett alternativ då de villkor som regleras i direktivet är sådana att det endast är de parter som sluter ett avtal som kan bestämma om dem.  

Enligt Konsumentverkets uppfattning bör informationsplikten åläggas olika aktörer beroende på deras roll och utifrån tillgången till informationen. När det gäller villkor och liknande bör informationsplikten åläggas kollektivavtalsparterna som kan lämna informationen genom valcentralerna. När det gäller värdet av intjänande pensionsrättigheter anser Konsumentverket att informationsplikten bör åläggas försäkringsbolagen.

11.10 Sanktioner

Konsumentverket vill i sammanhanget framhålla att även lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållandens marknadsrättsliga och civilrättsliga bestämmelser kan bli tillämpliga.

____________________________________________

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också juristen Otto Johansson Hansson och föredragande jurist Malin Fors deltagit.

Joachim Allard                                            

Malin Fors