Huvudbetänkande: Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)

Remissyttrande: 26 april 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/93

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket anser att utredningen är gedigen och delar uppfattningen att det finns skäl att särskilt lyfta fram de fyra utvecklingstrender som utredningen valt att göra. Konsumentverket har därför inga synpunkter i sak på betänkandet. 

Syftet med utredningen är att utgöra underlag för den ekonomiska politiken samt att skapa debatt kring politikens utformning. Såvitt Konsumentverket förstår gäller detta inte minst tillväxtpolitikens del av den ekonomiska politiken. 

Mot bakgrund av utredningens syfte vill Konsumentverket ta tillfället i akt att inför kommande Långtidsutredningar förmedla en tanke gällande kopplingar mellan ekonomisk politik, tillväxtpolitik och andra politikområden. Det handlar om att identifiera möjligheter till samverkan mellan andra politikområden och den ekonomiska politiken eller tillväxtpolitiken. Ett exempel som lyfts av utredningen är arbetsmarknadspolitikens betydelse för ekonomisk tillväxt. Enligt Konsumentverkets uppfattning finns det skäl att tro samband mellan olika sakpolitikområden och tillväxtpolitiken återfinns även på andra områden. Ett exempel på detta är EU:s tillväxtpolitiska strategi som inkluderar ett flertal andra politikområden, bland annat konsumentpolitiken.

____________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också utredare Carl Magnus Berglund deltagit, föredragande.

Peter Vikström  
Beslutande                                            

Carl Magnus Berglund
Föredragande