Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika

Remissyttrande: 18 februari 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/123

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Ivar Rönnbäck 
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande