Kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete

Remissyttrande: 19 augusti 2016

REMISSYTTRANDE/KOMPLETTERANDE REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/698

Finansdepartementet
Konsumentenheten
Fi.registrator@regeringskansliet.se
Fi.ko@regeringskansliet.se

Konsumentverket välkomnar kommissionens initiativ och är överlag positivt inställt till de förändringar som föreslås. Förändringarna är i allt väsentligt väl ägnade att effektivisera och stärka skyddet för konsumenterna. Att kommissionen ges möjlighet att anta genomförandeakter för implementeringen av förordningen försvårar dock bedömningen av både hur förordningen kommer att förbättra läget för konsumenterna och förordningens konsekvenser för myndigheterna.

Omfattande rapporteringskrav kan medföra konsekvenser

De föreslagna ändringarna ökar kommissionens befogenheter att agera, vilket kan innebära större möjligheter att komma till rätta med vissa gränsöverskridande konsumentproblem. Samtidigt kan dessa befogenheter komma att få till följd att Konsumentverket får lägga resurser på annat än sådant verket prioriterat. De relativt omfattande rapporteringskrav som åläggs medlemsländerna kan också förväntas medföra konsekvenser för ländernas prioritering och resursfördelning. Förslaget riskerar därmed också att i flera avseenden påverka den grundläggande självständighet som kännetecknar de svenska myndigheterna.

Avviker från svensk rättstradition

Förslaget innebär vidare att medlemsländerna ges skarpare verktyg i arbetet att tillvarata konsumenternas intressen. Detta är ägnat att stärka och effektivisera möjligheterna att agera mot näringsidkare som överträder gällande konsumentskyddande regelverk. I flera fall är det fråga om förändringar som avviker från svensk rättstradition och vars konsekvenser bör utredas ytterligare.

Konsumentverket noterar vidare att de föreslagna ändringarna berör också andra myndigheter än konsumentskyddsmyndigheter och även civila aktörer, och att det i dessa delar också kan finnas andra skyddade intressen som påverkas. Bland annat torde sekretessfrågor och frågor som rör skyddet för personuppgifter och dessas hantering komma att aktualiseras.

Konsumentverket framför följande:

Artikel 3

Det saknas en definition av begreppet "vidspridd överträdelse med EU dimension" i artikeln.

Det saknas också en definition av hur begreppet "berörd myndighet" ska förstås.

För att förordningen ska få en avsedd och enhetlig tillämpning är det angeläget att dessa begrepp definieras.

Artikel 4

Konsumentverket noterar att en preskriptionstid på fem år för avslutade överträdelser införs på EU nivå. Detta skiljer sig från den nationella reglering som råder idag och riskerar att leda till diskrepans mellan de olika regelsystemen.

Artikel 5

Konsumentverket välkomnar förändringen att den centrala kontaktpunkten i alla medlemsländer hädanefter också kommer att vara en behörig myndighet. Detta tros förbättra samarbetet i praktiken.

Artikel 6

Konsumentverket vill uppmärksamma den möjlighet som ges till medlemsländerna att ålägga andra offentliga myndigheter en assistansskyldighet när Konsumentverket eller annan behörig myndighet uppfyller sina skyldigheter under förordningen. Konsumentverket bedömer att det kan komma att handla om åtgärder som påverkar prioriteringar och resurser för dessa myndigheter

Artikel 8

Konsumentverket noterar att de behöriga myndigheterna ges långt gående befogenheter att få tillgång till dokument, data och information som är relevanta för ärendet oavsett var dessa finns. Som exempel nämns bland annat banker, andra offentliga myndigheter och Internetleverantörer.

Vidare ges de behöriga myndigheterna befogenheten att antingen själva eller med assistans av annan offentlig myndighet utföra platsinspektioner, beslagta information (eller kopior av denna) oavsett format eller förvaringsplats. Personal eller annan representant för näringsidkaren ska kunna intervjuas och intervjun dokumenteras i syfte att ge information, förklara fakta eller dokument som faller inom ramen för utredningen.

De behöriga myndigheterna ska kunna genomföra testköp både öppet och under annan identitet. Hemsidor ska kunna blockeras både temporärt och permanent. Konsumentverket vill framhålla att främst möjligheterna att tillfälligt blockera och stänga ner hemsidor och utföra mystery shopping i hög grad skulle kunna effektivisera tillsynsförfarandet. Detta är emellertid åtgärder som verket bedömer avviker från svensk rättstradition och som, enligt Konsumentverkets uppfattning, bör utredas ytterligare. Slutligen vore det önskvärt att ett förtydligande görs så att även rådgivningssituationer inför köp omfattas av begreppet testköp.

Näringsidkaren ska också kunna åläggas att kompensera de konsumenter som lidit skada och konsumenterna ska ges även andra möjligheter som t.ex. att häva kontrakt. Näringsidkaren ska vidare kunna åläggas att återbetala den vinst som gjorts på grund av överträdelserna. De behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att samråda med konsumentorganisationer och andra berörda parter om de ålägganden som föreslås är effektiva för att få överträdelsen att upphöra och att kompensera den skada som har uppstått på grund av överträdelsen. Konsumentverket är positivt inställt till syftet med de delar av förslaget som beskrivs ovan, men vill samtidigt betona att flertalet åtgärder skulle kräva resurser som Konsumentverket inte förfogar över idag.

Artikel 10

Kommissionen ges möjligheten att anta genomförandeakter för implementeringen och utövandet av de minimumbefogenheter som nämns i artikel 8.

Det är oklart vad detta skulle kunna medföra i praktiken och hur myndighetens valmöjligheter beträffande vilka åtgärder som vidtas i ett visst ärende skulle påverkas av en eventuell genomförandeakt.

Artikel 14.5

Konsumentverket noterar att nya språkregler föreslås. Konsumentverket är tveksamt till den lösning som förespråkas vid skiljaktiga meningar om vilket språk som ska användas. Konsumentverket anser att mindre kostsamma lösningar för de nationella myndigheterna kan övervägas, t.ex. att etablera ett officiellt arbetsspråk som de behöriga myndigheterna kan frångå om de är överens om det.

Artikel 16

Konsumentverket anser att det är något oklart hur artikeln ska förstås. Det uttrycks att alla berörda behöriga myndigheter ska delta i den gemensamma tillsynsinsatsen och samarbetsskyldigheten förklaras ytterligare i artikel 30. Konsumentverket anser att det bör förtydligas både när en behörig myndighet anses vara berörd, och när det finns möjlighet för en berörd myndighet att avstå från att delta i den gemensamma tillsynsinsatsen.. Utan ett sådant förtydligande är det svårt att avgöra vad de praktiska konsekvenserna av artikeln skulle bli. Konsumentverket noterar att begreppet "berörd myndighet" är av avgörande betydelse för förståelsen av fler artiklar utöver artikel 16, och att det inte definieras i förordningen. Det är, enligt Konsumentverkets uppfattning, mindre lämpligt att ett sådant avgörande begrepp definieras i en genomförandeakt.

Artikel 21

Enligt Konsumentverkets erfarenhet är det inte antalet berörda medlemsländer eller antalet berörda konsumenter i sig som motiverar att kommissionen initierar, koordinerar och avslutar en gemensam tillsynsaktion. Det är snarare överträdelsens natur och vilka näringsidkare som berörs som spelar en avgörande roll för om kommissionens medverkan är betydelsefull för ett framgångsrikt utfall eller inte. Konsumentverket är därför tveksamt inför införandet av en extra sorts förfarande utöver det förfarandet som beskrivs i artikel 16.

Konsumentverket noterar vidare att förslaget ger kommissionen större möjlighet än idag att styra de gemensamma tillsynsinsatser som görs inom ramen för konsumentskyddssamarbetet. Detta skulle kunna inkräkta på Konsumentverkets prioriteringar och resursfördelning och även inverka på den grundläggande självständighet som kännetecknar de svenska myndigheterna.

Artikel 30

Samma kommentar som gjorts angående språkval i artikel 14.5 gäller även här.

Artikel 34

Konsumentverket noterar att kommissionen i och med förslaget skulle kunna utfärda varningar med en undersökningsskyldighet till de behöriga myndigheterna. Om en överträdelse identifieras ska de berörda, behöriga myndigheterna vidta tillsynsåtgärder. Detta skulle kunna inkräkta på Konsumentverkets prioriteringar och resursfördelning och även i detta fall inverka på den grundläggande självständighet som kännetecknar de svenska myndigheterna.

Artikel 37

Kommissionen föreslår att de behöriga myndigheterna ska åläggas att informera kommissionen och övriga medlemsländer om de utbildningar, inklusive språkutbildningar, som den personal som arbetar med tillsyn av konsumentlagstiftningen deltar i. Data om konsumentklagomål ska också samlas in och kommuniceras till kommissionen. Om den behöriga myndigheten har utvecklat informations- eller kommunikationsverktyg ska kommissionen informeras även om detta.

Konsumentverket vill inledningsvis framhålla värdet av att det föreslagna informationsinsamlandet samordnas med existerande nätverks insamlingar och arbete med t.ex. statistik om konsumentklagomål. Konsumentverket vill vidare även i denna del framhålla att långt gående rapporteringskrav på flera olika områden skulle kunna medföra konsekvenser för Konsumentverkets prioriteringar och resursfördelning.

Artikel 39

Konsumentverket noterar att ett gemensamt ramverk för insamlandet av statistik, forskningsresultat eller annan information om konsumenters beteenden och attityder ska upprättas av kommissionen tillsammans med medlemsländerna. I övrigt föreslås ett informationsutbyte om de aktiviteter som berör bland annat konsumentinformation och rådgivning. Även här gäller att långt gående rapporteringskrav på flera olika områden skulle kunna medföra konsekvenser för Konsumentverkets prioriteringar och resursfördelning.

Artikel 45 och 46

Ett nytt rapporteringskrav införs. Kommissionen föreslås få uppdraget att bevaka genomförandet av de rapporter om planerat arbetet som medlemslandet ska inkomma med. Återigen, långt gående rapporteringskrav på flera olika områden skulle kunna få icke önskade effekter på Konsumentverkets prioriteringar och resursfördelning. Konsumentverket ställer sig dessutom något tveksam till behovet av rapporter från medlemsstaterna på en sådan detaljnivå. Konsumentverket ifrågasätter också den kontrollfunktion av de detaljerade rapporterna och de resurser som läggs på olika aktiviteter som ges till kommissionen. Detta torde vara mer lämpat för en diskussion och kontroll på nationell nivå, såsom sker idag. Ett mer generellt rapporteringskrav t.ex. myndighetens övergripande budget, myndighetsinstruktion, regleringsbrev torde vara mer lämpat för kommissionens uppföljning/kontroll och skulle inte medföra någon större belastning på Konsumentverkets resurser.

Detta yttrande har beslutats av Cecilia Tisell, vikarierande generaldirektör. I den slutliga handläggningen har också Joachim Allard, vikarierande avdelningschef, deltagit och Ida Mazzenga föredragande.

Cecilia Tisell
Beslutande

Ida Mazzenga
Föredragande

Kompletterande remissyttrande:

Diarienummer: 2016/698

Finansdepartementet
Konsumentenheten
Fi.registrator@regeringskansliet.se
Fi.ko@regeringskansliet.se

Kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete

Konsumentverket välkomnar möjligheten att inge kompletterande kommentarer angående artikel 8 i kommissionens förslag till en reviderad förordning om konsumentskyddssamarbete.

Konsumentverket vill framhålla att möjligheterna att tillfälligt blockera och stänga ner hemsidor och utföra mystery shopping i hög grad skulle kunna effektivisera tillsynsförfarandet och önskar därför utveckla detta resonemang ytterligare.

Ökade krav på tillsyn

Digitaliseringen av samhället ställer ökade krav på vår tillsyn eftersom den både för med sig nya affärsmodeller och nya tekniska lösningar för dessa. Det är inte enbart digitaliseringen i sig som ställer ökade krav på våra tillsynsmetoder utan också förekomsten av oseriösa aktörer som inte är intresserade av följa reglerna på konsumentområdet utan medvetet vilseleder konsumenter i syfte att nå egen ekonomisk vinning. Förutom den skada som uppstår för de drabbade konsumenterna och den negativa inverkan som uppkommer på konkurrensen mellan företag, för det vidare med sig en ökad fara att allmänhetens förtroende för marknaden undergrävs. Konsumenterna riskerar därmed att också gå miste om de fördelar beträffande utbud och valmöjligheter som erbjuds av seriösa aktörer på den digitala marknaden.

Viktigt med samma villkor som kunden

Möjligheten att kunna utföra mystery shopping, d.v.s. att kunna ta del av rådgivning, förköpsinformation, genomföra ett köp och ta del av efterköpsinformationen på samma villkor som en konsument är idag nödvändigt för att kunna utöva effektiv tillsyn. Detta kan vara av avgörande betydelse när den information som Konsumentverket får ifrån konsumenterna skiljer sig ifrån den information som näringsidkaren själv lämnar till Konsumentverket. Många förköpssituationer kräver idag att personuppgifter lämnas tidigt, bland annat på det finansiella området. Utan möjlighet att använda en annan identitet torde det vara svårt att avgöra om den information som ges till Konsumentverket är tillrättalagd eller om den verkligen motsvarar den information som ges till konsumenten.

På reseområdet har Konsumentverket haft ärenden där äldre har bjudits in till informationsmöten och fått tidsbegränsade erbjudanden om resor där konsumenternas vittnesmål skiljde sig avsevärt från den information som Konsumentverket fick av företagets säljare. På boendeområdet har vi haft ett ärende mot en bostadsförmedlare som inte respekterade gällande regler för ångerrätt. De drabbade var främst ungdomar och nyanlända, d.v.s. marknadsdebutanter. Näringsidkaren hävdade att denne rättat sig men även efter att ärendet hade avslutats fortsatte anmälningarna mot företaget komma in till Konsumentverket. Konsumentverket hade under gällande regelverk ingen möjlighet att genomföra testköp för att undersöka och säkra bevisning om hur avtalsingåendet gick till.

Riktad marknadsföring med ny teknik

Marknadsföring blir mer personligt inriktad med hjälp av profiling. Därmed ökar Konsumentverkets behöv av att kunna skapa online personligheter för att ta del av riktad marknadsföring på social medier och liknande. Mystery shopping är nödvändig för att ta del av riktad marknadsföring, säkra bevisning för hela köpprocessen, för att få tillgång till information som annars bara ges till registrerade kunder och för att kunna kontrollera utfästa rättelser.

Ett par av de största konsumentproblemen för närvarande är abonnemangsfällor och värderingssajter. Det är ibland svårt att identifiera vem som är näringsidkaren som ansvarar för en hemsida. Av uppenbara skäl är vissa mindre seriösa aktörer inte intresserade av att vara lätta att kontakta – vare sig för konsumenterna eller för Konsumentverket. Att i de fall, då en näringsidkare efter upprepade kontaktförsök från Konsumentverkets sida inte hör av sig och konsumentkollektivet fortsätter att drabbas av ekonomisk skada om inga åtgärder vidtas, är Konsumentverkets bedömning att en tillfällig blockering, eller i extrema fall en nedstängning av en hemsida, vara en rimlig och proportionerlig åtgärd som en sista utväg. Konsumentverket vill också understryka att åtgärden inte är att likställa med ett näringsförbud, då det föreslagna verktyget inte hindrar näringsidkaren från att fortsätta med sin verksamhet genom andra kanaler eller under en ny URL.

Konsumentverket vill också framhålla vikten av kunna följa vart intäkterna från t.ex. en hemsida går eller att kunna erhålla information från Internet operatörer som kan vara till nytta för utredningsarbetet. Det är annars i vissa fall omöjligt att identifiera vem som är ansvarig för en affärsverksamhet. Idag finns 42 § MFL men rättsläget är oklart om den kan anses ge lagstöd för inhämtandet sekretessbelagd information. Ett tydligt lagstöd för att kunna bryta banksekretess eller liknande bestämmelser är därför nödvändigt för effektiva utredningsmetoder anpassade till den digitala marknaden.

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, vikarierande avdelningschef, och Ida Mazzenga var föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Ida Mazzenga
Föredragande