Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Remissyttrande: 4 augusti 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/732

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter)

5. Överväganden

5.1 En ny lag

Konsumentverket har inget att erinra mot förslaget om att en ny lag med kompletterande bestämmelser som är nödvändiga till följd av EU-förordningen införs. Däremot vill Konsumentverket påpeka att redogörelsen för tillsynen över lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen) inte är fullständig. Av 8 § rådgivningslagen framgår att Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs. Verkets tillsyn omfattar dock inte verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn eller verksamhet som bedrivs av advokater.

I betänkandet "Det måste gå att lita på konsumentskyddet " (SOU 2014:4) föreslås att rådgivningslagen ska upphävas då de näringsrättsliga bestämmelserna, efter införandet av värdepappersmarknadslagen, minskat kraftigt (s. 284 ff.). I betänkandet konstateras även att det är Finansinspektionen som i praktiken har varit den enda tillsynsmyndigheten då de bolag som bedriver finansiell rådgivning idag står under inspektionens tillsyn (s. 292 ff.). Samma sak konstateras i betänkandet av 2013 års värdepappersmarknadsutredning (SOU 2015:2). Mot bakgrund av detta anser Konsumentverket att Finansinspektionens tillsyn över rådgivningslagen samt befogenhet att ingripa även bör tas i beaktande.

5.4.3 Sanktionsavgift

Av den föreslagna 9 § 2 st. framgår att Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om den fysiska eller juridiska personen gör rättelse eller om något annat organ har vidtagit åtgärder mot den personen som bedöms tillräckliga. Av promemorian framgår att bestämmelserna om sanktionsavgift i den nya lagen bör utformas med bestämmelserna om sanktionsavgift i 15 kap. lag om bank- och finansieringsrörelse och 25 kap. lagen om värdepappersmarknaden som förebild. I förordningen finns däremot inget undantag för att avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om den fysiska eller juridiska personen gör rättelse eller om någon annat organ har vidtagit åtgärder mot den personen som bedöms som tillräckliga. Konsumentverket saknar i sammanhanget en motivering till införandet av undantaget samt dess förenlighet med förordningen.

Av de föreslagna bestämmelserna i 6 -7 §§ framgår att Finansinspektionen ska kunna ingripa mot Priip-produktutvecklare samt den som ger råd om eller säljer Priip-produkter som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Ett exempel på ett sådant åsidosättande är att utforma marknadsföringsmaterial om en Priip-produkt i strid med informationen i faktabladet eller utan att beakta kraven på innehållet i marknadsföringsmaterialet (art. 9). Av art. 9 i förordningen framgår bland annat att marknadsföringsmaterialet ska innehålla uppgifter om att det finns ett faktablad och om hur och varifrån, inklusive från Priip-utvecklarens webbplats, detta kan erhållas. Konsumentverket vill i detta sammanhang lyfta frågan om det bör införas en hänvisning till marknadsföringslagen (2008:486) om ovanstående bestämmelse inte följs. En sådan hänvisning skulle möjliggöra även en marknadsrättslig tillsyn med tillhörande sanktionsmöjligheter, vilket, enligt Konsumentverkets bedömning skulle bidra till ett starkare konsumentskydd på området.

Konsumentverket har genom lagstiftning som hänvisar till marknadsföringslagen tillsyn över informationsbestämmelser på det finansiella området. Som exempel kan nämnas lag (2004:46) om värdepappersfonder enligt vilken marknadsföringslagen ska tillämpas bland annat då information om att det finns ett faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå saknas vid marknadsföring (4 kap. 20 §).

Andra exempel på lagar där en sådan hänvisning finns är lag (1995:1571) om insättningsgaranti, lag (2005:405) om försäkringsförmedling och lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I lag om värdepappersfonder samt i lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder har hänvisningen införts efter förslag från Konsumentverket. Av förarbetena till lag om värdepappersfonder (prop. 2010/11:135 s. 142) framgår att regeringen ansåg att det borde införas en hänvisning av det slaget. Regeringen konstaterade även att liknande hänvisningar finns i annan lag stiftning på området. Samma bedömning gör regeringen i förarbetena till lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

5.5 Skadeståndsansvar

Gällande rätt

I promemorian redogörs för den civilrättsliga skadeståndsbestämmelsen i marknadsföringslagen. Bland annat anges det att då tillämpningsområdet för skadeståndsbestämmelsen i 37 § marknadsföringslagen omfattar ett förbud mot felaktiga påståenden eller vilseledande framställningar i marknadsföring bör inte bestämmelsen kunna tillämpas vid ansvar för felaktigheter i ett produktfaktablad. Konsumentverket delar inte slutsatsen i promemorian om att bestämmelsen inte bör kunna tillämpas vid ansvar för felaktigheter i ett produktblad.

Av 3 § marknadsföringslagen följer att med marknadsföring avses reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnad att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkare handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare. Detta innebär att om produktbladet används i avsättningsfrämjande syfte och informationen i produktbladet är felaktigt är marknadsföringslagen tillämplig på samma sätt som lagen är tillämplig på prospektsammanfattningar vilket framgår av prop. 2011/12:29 s. 74.

__________________________________________

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade avdelningschefen Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också juristen Malin Fors deltagit, föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Malin Fors
Föredragande