Konsumentverkets remissvar – Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46)

Remissyttrande: 5 augusti 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/628

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket vill inledningsvis påpeka att användande av loggbok över byggprodukter är ett bra sätt att förebygga ett historiskt sett reellt problem med byggprodukter som med åren visat sig medföra problem för miljö och hälsa. Samtidigt är bostadsproduktion något som redan upplevs som både dyrt och krångligt, särskilt av byggherrar som uppför ett småhus som de själva ska bo i.

Mot bakgrund av detta anser Konsumentverket att utredningen har balanserat dessa intressen mot varandra på ett bra sätt, genom att inledningsvis låta ramlagstiftning styra inrättandet av loggböcker för större flerbostadshus och avvakta med att reglera införande av loggbok för småhus och mindre flerbostadshus. Konsumentverket tillstyrker därför utredningens slutsatser och förslag vad gäller bostadshus.

Gällande lokaler och anläggningar har Konsumentverket inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av biträdande avdelningschefen Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också juristen Daniel Gustafsson deltagit som föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Daniel Gustafsson
Föredragande