Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Remissyttrande: 4 juli 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/506

ku.remissvar@regeringskansliet.se  

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle

Konsumentverket beskriver nedan verkets synpunkter på vissa av de förslag som förs fram i utredningen. Konsumentverket har inga synpunkter på övriga förslag i betänkandet.

4.2.1 Kunskapsbrist hos det offentliga

Konsumentverket är positiva till utredningens förslag om att MUCF ska arbeta med kompetenshöjande insatser gentemot statliga myndigheter, kommuner och landsting i frågor som rör civilsamhället. Vi instämmer i utredningens åsikt om att en ökad kunskap om civilsamhällets villkor kan påverka civilsamhället och demokratin på ett positivt sätt. Vi vill också lyfta fram att en ökad kunskap om, - och en ökad dialog med civilsamhället kan förbättra kvaliteten i verksamheten hos statliga myndigheter och andra offentliga aktörer.

4.2.5 Förutsättningar för civilsamhället att delta i samråd och möten

Konsumentverket instämmer i utredningens bedömning om att statliga myndigheter, kommuner och landsting bör skapa förutsättningar för civila samhället att delta i samråd och möten med syftet att underlätta deras deltagande i demokratin, bland annat genom att använda vägledande dokument och modeller för samråd. Vår erfarenhet är att det framförallt är viktigt att det offentliga ser nyttan och fördelarna med samverkan och hur den kan utveckla verksamheten på ett positivt sätt.

4.3.3 Nybildade organisationer

Konsumentverket är tveksam till utredningens bedömning om att det bör ställas krav på att paraplyorganisationer ska erbjuda stöd till nybildade organisationer. Vi anser att det kan innebära en begränsning i organisationernas frihet som inte stämmer överens med civila samhällets roll. Vi tror också att det kan finnas svårigheter att bedöma hur ett sådant villkor för stöd ska bedömas och följas upp.

5.1.2 Bristande kunskap om det civila samhället

Konsumentverket instämmer i utredningens förslag om att göra ett tillägg i bestämmelsen i myndighetsförordningen om att myndigheter även ska samarbeta med civila samhällets organisationer där det är relevant. Vår bedömning är att det är positivt med ett samarbete där det är relevant och där det kan utveckla myndighetens verksamhet. Vi tror också att det kan vara relevant att diskutera samverkan med civilsamhället i myndighetsdialogen. Vi vill dock framhålla att samarbete eller en dialog om samarbete inte får bli ett självändamål.

5.2.2 Konsumenträtten och förhållandet mellan medlem och förening

Konsumentverket avstyrker förslaget att vi ska få i uppdrag att upprätta en exempelsamling över vad som är respektive inte är näringsverksamhet enligt konsumentlagstiftningen. Konsumentverket delar dock utredarens uppfattning att det finns behov av ökad tydlighet när det gäller vad som är eller inte är näringsverksamhet i föreningssammanhang och att det skulle kunna bidra till en mer enhetlig tillämpning av reglerna och ett bättre konsumentskydd.

För att åstadkomma en ökad tydlighet genom en sådan exempelsamling som utredaren föreslår krävs att det är möjligt att på ett korrekt och klarläggande sätt exemplifiera representativa situationer. Varje fall måste dock bedömas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. En risk med en exempelsamling, som av naturliga skäl enbart kan återge ett begränsat antal representativa exempel, är att läsaren drar felaktiga slutsatser när hen söker ledning och lösning på sitt unika problem. Enligt Konsumentverkets uppfattning är det lämpligare att vägledning ges på sedvanligt sätt genom uttalanden i förarbeten och domstolsavgöranden.

5.2.4 Regelverk kring resegaranti

Konsumentverket instämmer i utredningens bedömning att frågan om ideella föreningars skyldighet att ställa säkerhet i resegarantilagen vid anordnandet av resor för egna medlemmar, bör behandlas inom ramen för pågående utredning om införandet av paketresedirektivet och översyn av resegarantilagen.

7.6.3 Översyn av befintlig information

Konsumentverket är positiva till utredningens förslag om att relevanta myndigheter ska få i uppdrag att tydliggöra och anpassa sin information och stödet för att möta civila samhällets behov. Vi är också positiva till att MUCF samordnar och stöttar oss myndigheter i detta arbete.

___________________________________________________________ 

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också processråd Gunnar Wikström, jurist Alexander Strömberg och jurist Åsa Person deltagit samt utredare Anna-Carin Widmark, föredragande.

Peter Vikström
Beslutande

Anna-Carin Widmark
Föredragande