Promemoria med förslag med ändring i lagen (2011:611) om ursprungsgarantier för el

Remissyttrande: 7 november 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1175

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.

....................................................

Peter Vikström
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande