Promemoria Några finansmarknadsfrågor

Remissyttrande: 27 september 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/892

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

4.11 Det delegerade direktivet till MiFID II

4.11.2 Ersättningar till och från tredjepart vid investeringsrådgivning på oberoende grund och portföljförvaltning

Av promemorian framgår att avsikten är att den kommande lagrådsremissen som för närvarande bereds inom Regeringskansliet ska innehålla förslag om att reglerna i MiFID II om ersättningar till eller från tredjepart genomförs i svensk rätt i enlighet med direktivet. Detta innebär att det inte införs ett sådant mer långtgående provisionsförbud som utredningen föreslagit i SOU 2015:2. Som framgår av Konsumentverkets yttrande över SOU 2015:2 tillstyrkte verket förslaget om införandet av bestämmelser om att värdepappersinstitut inte får ta emot ersättningar från tredjepart när investeringsrådgivning eller portföljförvaltning tillhandahålls icke-professionella kunder. Konsumentverket ser inget skäl att ändra denna ståndpunkt.

Vad gäller förslaget i promemorian om ersättningar till och från tredjepart vid investeringsrådgivning på oberoende grund och portföljförvaltning vill Konsumentverket återigen framhålla att verket har bland annat genom sitt deltagande i Allmänna Reklamationsnämnden uppmärksammat att många konsumenter har stort förtroende för rådgivare och att de ofta utgår ifrån att de finansiella instrument som rådgivaren rekommenderar är de mest lämpliga för konsumenten. Många konsumenter utgår från att rådgivningen alltid är oberoende. Det är därför av största vikt att det klart och tydligt framgår när så inte är fallet.

____________________________________

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade avdelningschefen Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också juristen Otto Johansson Hansson och föredragande juristen Malin Fors deltagit. ..............................................

Joachim Allard
Beslutande

Malin Fors
Föredragande