Promemoria om höjning av alkoholskatten, Fi2016/02568/S2

Remissyttrande: 20 maj 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/505

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande avdelningschefen Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Jan Nyquist deltagit samt Elin Häggeborn, föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Elin Häggeborn
Handläggare