Rapport från Myndigheten för press, radio och tv om evenemangslista

Remissyttrande: 9 juni 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/602

Kulturdepartementet Enheten för medier och film

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av kommunikationschef Mia Ohlsson. I den slutliga handläggningen har Elisabeth Hedin, föredragande, deltagit.

Mia Ohlsson
Beslutande

Elisabeth Hedin
Handläggare Föredragande