Reglering av distanshandel med alkoholdrycker Ds 2016:33

Remissyttrande: 20 december 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1168

Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård

 

Konsumentverket välkomnar att reglerna om distansförsäljning av alkoholdrycker till Sverige förtydligas. Konsumentverket instämmer i promemorians bedömning att särskilt utgången i det s.k. Alkotaxi-målet (Mål C-198/14, begäran om förhandsavgörande från Helsingfors hovrätt) medför att det nu kan finnas utrymme att i svensk lagstiftning införa ytterligare villkor i samband med distansförsäljning av alkoholdrycker.

För det fall att ett förbud mot distanshandel anses motiverat och med utgångspunkt i promemorians bedömning att förslaget bedöms förenligt med EU-rätten tillstyrker Konsumentverket förslaget att införa ett krav på att köparen ska anlita den transportör som för in alkoholdrycker till Sverige samt kravet att transportören ska vara oberoende av säljaren. Konsumentverket anser att det bör övervägas om kravet på oberoende behöver preciseras ytterligare i lagtexten.

I promemorian föreslås till skillnad från alkoholleveransutredningen inte ett främjandeförbud. Ur ett marknadsföringsrättsligt perspektiv vill Konsumentverket lämna följande synpunkter i anslutning till det. Med undantag för sådan marknadsföring som beskrivs nedan är det Konsumentverkets bedömning att ett främjandeförbud i normalfallet inte bör utgöra en absolut förutsättning för verkets möjlighet att agera mot marknadsföring av distansförsäljning, för det fall att sådan förbjuds. Konsumentverket anser emellertid att det kan uppkomma situationer då ett främjandeförbud skulle kunna underlätta myndighetens tillsynsarbete. Konsumentverket anser därför att det i vart fall bör övervägas om förbudet mot distansförsäljning behöver kompletteras av ett främjandeförbud eller att det i annat fall bör motiveras varför ett främjandeförbud inte anses behövas.

Det marknadsföringsrättsliga perspektivet berörs inte i promemorian. Då distansförsäljning av alkoholdrycker primärt sker via e-handel och marknadsförs på internet vill Konsumentverket fästa uppmärksamhet på det följande. Konsumentverket torde ha en möjlighet att agera mot rena vilseledanden utifrån direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG), till exempel om en viss marknadsföring riktad mot svenska konsumenter på en utländsk webbplats uttryckligen påstår det vara lagligt med distanshandel till Sverige (om så inte är fallet). Det förhållandet att etableringslandsprincipen enligt direktivet om elektronisk handel (2000/31/EG) ges företräde vid tillhandahållande av informationssamhällets tjänster medför emellertid att Konsumentverkets möjlighet att agera mot annan marknadsföring för distanshandel till Sverige än det ovan nämnda på en utländsk näringsidkares webbplats i normalfallet är ytterst begränsad om den aktuella tjänsten är tillåten i etableringsstaten. Den process som behöver iakttas samt de förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att tillämpa den möjlighet som finns enligt direktivet artikel 1 stycke 3 att likväl tillämpa svensk rätt medför att undantaget i vart fall inte kan betraktas som ett verktyg som kan användas i det dagliga tillsynsarbetet. Det gäller även om marknadsföringen riktar sig mot svenska konsumenter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också enhetschef Jan Nyquist, jurist Elin Häggeborn och föredragande jurist Emma Hedge deltagit.

Joachim Allard 
Beslutande                                          

Emma Hedge
Föredragande