Remiss av rapport från ett regeringsuppdrag om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

Remissyttrande: 16 februari 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/1617

Konsumentverket har tagit del av Kemikalieinspektionens redovisning i Rapport 8/15: Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler.

Generella synpunkter

Konsumentverket välkomnar förslaget vars syfte är att minska barns exponering av farliga kemiska ämnen i byggprodukter. Att barnperspektivet beaktas är synnerligen angeläget och betydelsefullt då barn påverkas och exponeras i högre utsträckning än vuxna för vissa ämnen, t.ex. misstänkt fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater. Konsumentverket ser därför positivt på att den föreslagna regleringen omfattar både flyktiga organiska ämnen (VOC) och mindre flyktiga organiska ämnen (SVOC). Detta breda angreppssätt, och där byggprodukter för konstruktion av golv, väggar och innertak omfattas i den nationella regleringen, är även värdefullt i ett vidare perspektiv då det kan underlätta och påskynda arbetet med att ta fram harmoniserade standarder på området så att de gemensamma kraven på EU-nivå på sikt kan stärkas.

Konsumentverket noterar att konsumentperspektivet lyfts indirekt i rapporten då syftet med den föreslagna regleringen är att uppnå en säkrare inomhusmiljö för alla, i synnerhet barn. Verkets allmänna uppfattning är att konsumenterna inte ska behöva ställas inför någon valsituation när det gäller farliga ämnen i produkter. Inte heller företagen ska behöva göra något val då sådana produkter genom olika åtgärder inte ska finnas på marknaden. De föreslagna reglerna för byggprodukter är ett steg i denna riktning.

När det gäller problematiken med tolkning av tillsynsbestämmelserna anser Konsumentverket det vara nödvändigt att dessa ändras så att det klart och tydligt framgår vilket marknadskontrollansvar och vilka befogenheter de olika myndigheterna har.

Kommentarer till förslag till förordning (punkt 1.2.1)

I 2 § definieras ”tillhandahålla på marknaden” som ”varje leverans av en byggprodukt för distribution eller användning på den svenska marknaden i samband med kommersiell verksamhet, antingen mot betalning eller kostnadsfritt.” Konsumentverket konstaterar att definitionen inte helt överensstämmer med den definition av begreppet ”tillhandhålla på marknaden” som återfinns i Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG.

I 9 §, 10 § och 11 § hänvisas till ”dokumentation enligt 9 § andra stycket”. Det ska ändras till ”dokumentation enligt 8 § andra stycket”.


Detta yttrande har beslutats av biträdande avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också utredare Johan Jarelin deltagit och utredare Helena Nilsson, föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Helena Nilsson
Föredragande