Remiss av underlag för inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet

Remissyttrande: 31 mars 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/1628

Miljö- och energidepartmentet

Remiss av underlag för inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet

Konsumentverket anser att Energimyndighetens förslag till strategi för forskning och innovation på energiområdet är genomtänkt och lyfter fram relevanta utmaningar.

Konsumentverket delar Energimyndighetens uppfattning att omställningen av energisystemet är en nyckelutmaning för att klara omställningen till ett hållbart samhälle samt att energiforskningen har en viktig roll att fylla. Konsumentverket stödjer därför Energimyndighetens bedömning att energiforskningsanslaget bör öka och ser det som positivt att en stor del av den föreslagna ökningen ska gå till forskningsinsatser med tonvikt på tvärsektoriell och tvärvetenskaplig forskning och forskningsdemonstration.

Konsumentverket ser ett tydligt behov av tvärvetenskapliga forskningsinsatser och att integrera ett tydligt brukar- och konsumentperspektiv i forskningen på energiområdet. Konsumenterna har en viktig roll i innovationssystemet, eftersom de kan skapa efterfrågan på ny teknik och nya tjänster och därmed driva innovationerna. Konsumenterna och brukarna har också en viktig roll i energisystemet för att realisera den tekniska potential till energibesparingar som finns. Det behövs därför mer forskning om användarbeteende integrerat med annan forskning, där samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv matchas med tekniska och naturvetenskapliga perspektiv. Konsumentverket delar därmed Energimyndighetens syn på ett ökat behov av samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inom energiområdet.

Ett utvecklat brukarperspektiv innebär också att den utmaning som Energimyndigheten lyfter fram om att möjliggöra samspel i energisystemet mellan olika aktörer blir viktig att hantera på ett framgångsrikt sätt. Det finns behov av ökad kunskap om energisystemets funktionssätt och utveckling, hur effektiva styrmedel ska se ut och vilka målkonflikterna är och hur de ska hanteras. I detta sammanhang delar Konsumentverket Energimyndighetens bedömning att ytterligare forskning krävs för att förstå människors val och agerande.


Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också utredare Johan Jarelin deltagit som föredragande.

Peter Vikström
Beslutande

Johan Jarelin
Föredragande