Remiss ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige”

Remissyttrande: 6 juni 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/372

Konsumentverket kan se att det föreslagna ramverket har en koppling till hushållens konsumtion, inte bara utifrån ett miljöperspektiv utan utifrån alla tre dimensioner av hållbar konsumtion.

Det som föreslås i betänkandet är dock frågor som ligger på en så övergripande nivå att det är svårt att bedöma de mer direkta konsekvenserna för konsu­menterna. Därför har Konsumentverket inga synpunkter att lämna mer än att vi ser allmänt positivt på att politiken för en miljömässigt hållbar utveckling blir mer konkret.

Vi ser också fram emot slutbetänkandets mer utförliga belysning av hur klimatpåverkande utsläpp som uppstår utomlands som följd av svensk konsumtion ska hanteras när det gäller mål för minskad klimatpåverkan.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av vik. generaldirektör Cecilia Tisell. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Peter Vikström deltagit och utredare Johan Jarelin, föredragande.

Cecilia Tisell
Beslutande

Johan Jarelin
Handläggare