Remiss KOM(2015) 550 slutlig: "Att förbättra den inre marknaden: bättre möjligheter för individer och företag"

Remissyttrande: 11 januari 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/1491

Utrikesdepartementet
Enheten för främjande och EU:s inre marknad

 

Konsumentverket välkomnar i stort kommissionens meddelande i de delar som berör Konsumentverkets verksamhet.

Avsnitt 2.1

Kommissionen har för avsikt att ta fram en vägledning om hur befintlig lagstiftning bör tillämpas på den kollaborativa ekonomin och Konsumentverket ser mycket positivt på det initiativet. Det råder idag en viss oklarhet beträffande tillämpningen av gällande konsumentskyddslagstiftning på de områden som ingår i den kollaborativa ekonomin. Det vore i synnerhet intressant att få klarhet i definitionen av konsument-till-konsument (C2C) i den mån en konsument ägnar sig åt en viss verksamhet mot betalning genom en av de tillgängliga kollaborativa plattformarna. När blir en sådan verksamhet så frekvent att konsumenten får anses ha blivit näringsidkare? Vi ser det också som önskvärt att få ett förtydligande beträffande regelverket för konsumentkrediter och peer-to-peer lending. Konsumentverket ser också ett förtydligande av plattformarnas roll och ansvar i den kollaborativa ekonomin i förhållande till e-handels direktivet som nödvändigt. Ett ökat samarbete mellan plattformarna och tillsynsmyndigheter vore önskvärt, bland annat för att förhindra försäljningen av farliga produkter som säljs av konsumenter till konsumenter via diverse plattformar men också för att kunna hindra lagstridig marknadsföring.

Avsnitt 2. 2

Konsumentverket noterar att konsumentlagstiftningen inte nämns bland de huvudsakliga svårigheter som små- och medelstora företag har framhållit.

Avsnitt 2. 5

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för 20 § i lagen om tjänster på den inre marknaden och ser också i övrigt mycket positivt på åtgärder som ökar urvalet för konsumenter på marknaden. Ökad konkurrens på marknaden medför vanligtvis fördelar för konsumentkollektivet och Konsumentverket ser därför positivt på åtgärder som syftar till att eliminera diskriminering av konsumenter på grundval av nationalitet eller bostadsort. Konsumentverket framförde liknande åsikter i kommissionens samråd om geo-blocking på Internet.

Avsnitt 3. 1

Konsumentverket välkomnar kommissionens målsättning att förbättra prioriteringen och påskynda införandet av Europeiska standarder.

Avsnitt 4. 3

Konsumentverket noterar att nationella myndigheters specifika krav på marknadsföring framhålls som ett hinder på den inre marknaden som kommissionen önskar att komma till rätta med. Konsumentverket är generellt sett positivt inställt till åtgärder som främjar konsumenters valmöjligheter. Det är dock inte utan betydelse i sammanhanget att det finns andra skyddsvärda intressen som i vissa fall har företräde framför den fria rörligheten av varor. Ett sådant exempel är skyddet för folkhälsa och de specifika regler för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker som faller inom Konsumentverkets verksamhetsområde.

Konsumentverket välkomnar också kommissionens ambition beträffande införandet av ett förstärkt samarbete och bättre verktyg för att hindra att farliga och icke-godkända produkter sprids på den inre marknaden. Konsumentverket noterar dock att kommissionens förslag skulle ställa höga krav på resurser för informationssystemet eftersom produktutvecklingen går fort fram.


Detta yttrande har beslutats av Ivar Rönnbäck, stf. generaldirektör. I den slutliga handläggningen har också Jolanda Girzl, chef Konsument Europa, Mikael Schmidt, enhetschef Produktsäkerhet deltagit och jurist/internationell handläggare Ida Mazzenga, föredragande.

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Ida Mazzenga
Föredragande