Remissyttrande avseende Departementspromemorian ”Nya regler för europeiska småmål – lättare att pröva tvister inom EU” (Ds 2016:10)

Remissyttrande: 30 juni 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/534

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket anser att de föreslagna förändringarna kommer att underlätta för konsumenterna att tillvarata sina rättigheter i gränsöverskridande tvister. Konsumentverket välkomnar förslaget och vill bidra med nedanstående kommentarer.

Ett reviderat småmålsförfarande

Konsumentverket är positivt till att värdegränsen höjs, vilket ökar konsumenternas möjligheter att använda förfarandet.

Konsumentverket är också positivt till de utökade möjligheterna att närvara vid förhandling genom videokonferens, då detta underlättar för konsumenten.

Konsumentverket uppskattar begränsningen av kravet gällande översättning, då resultatet av förhandlingen är det som ska förmedlas. Minskade kostnader för förfarandet ligger i konsumentens intresse.

Från ett europeiskt betalningsföreläggande till ett europeiskt småmål

Konsumentverket är positivt till att europeiska betalningsförelägganden ska kunna gå vidare enligt reglerna för det europeiska småmålsförfarandet. Detta förenklar processen för konsumenten, som inte behöver lämna in ännu en ansökan, då målet automatiskt hamnar i rätt instans när Kronofogdemyndigheten överlämnar det till behörig domstol.

Hjälp till parterna

Konsumentverket ser positivt på att serviceskyldigheten utvidgas och instämmer i att det inte finns något behov av kompletterande bestämmelser. Det är viktigt att konsumenterna nu kommer att ges den information om förfarandet som krävs.

Konsumentverket instämmer med att det är lämpligt att publicera informationen centralt på Domstolsverkets webbplats, men anser att varje behörig domstol bör tillhandahålla en länk till Domstolsverkets information på domstolarnas respektive webbplatser för att underlätta för konsumenterna. På detta sätt säkerställs att en enhetlig och likvärdig information når ut till allmänheten. På så vis uppfylls även kraven i artikel 11.2 i förordningen. 

Slutligen vore det önskvärt ur konsumentsynpunkt om även Kronofogdemyndigheten länkade till informationen på Domstolsverkets webbplats. Detta eftersom europeiska betalningsförelägganden i och med den reviderade förordningen ska kunna överlämnas till domstolarna för handläggning enligt reglerna för det europeiska småmålsförfarandet.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cecilia Tisell vik GD. I den slutliga handläggningen har också Jolanda Girzl, enhetschef och Gustaf Ramel, juridisk rådgivare deltagit och Fanny Andersson, juridisk rådgivare, föredragande.

Cecilia Tisell
Beslutande

Fanny Andersson
Föredragande