Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Slopad schablonavräkning för timmätta kunder?

Remissyttrande: 10 maj 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/376

Miljö- och energidepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 


Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande