Remittering av promemorian: Anvisade elavtal

Remissyttrande: 8 april 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/368

Miljö- och energidepartementet 

 

Konsumentverket är positivt till förslagen i promemorian som rör information till elanvändaren, uppsägningstid för anvisade avtal och reglering av elhandlarens faktura. Konsumentverket anser att dessa förslag kan bidra till ökad konsumentaktivitet på elmarknaden. Verket avstyrker förslaget om prisreglering i 8 kap. 8 d § och ställer sig tveksamt till förslaget om nätkoncessionshavarens bedömning av skäliga villkor i 8 kap. 8 §. Vad gäller kravet på att den anvisade elhandlaren ska lämna information om priser och leveransvillkor som andra elhandlare tillämpar, 8 kap. 8 e §, anser verket att informationen bör vara oberoende. Verket anser även att denna särskilda information ska lämnas i samband med fakturering, dock inte på fakturan. 

3 Pris och andra villkor i anvisade elavtal

3.1 Anvisningsprocessen

Av lagförslaget framgår det att den anvisade elhandlaren ska gentemot nätkoncessionshavaren ha åtagit sig att leverera el på skäliga villkor. Utformningen av förslaget antyder att nätkoncessionshavaren ska bedöma samtliga villkor i elhandlarens avtal. Konsumentverket anser dock att promemorian inte klargör huruvida det finns andra villkor än pris som nätkoncessionshavaren har att ta ställning till. Om pris är det enda villkor som nätkoncessionshavaren ska bedöma så uppfattar verket lagförslaget som en indirekt prisreglering, vilket verket ställer sig tveksamt till. 

Sammantaget anser Konsumentverket att det är svårt att ta ställning till förslaget, särskilt då pris är det enda villkor som exemplifieras. Konsumentverket anser därför att det är oklart vilka effekter regleringen får för konsumenterna samt vilka förändrade incitament regleringen för med sig för elhandlarna och nätkoncessionshavarna. 

3.2 Prisreglering  

Konsumentverket förstår problematiken med anvisade elavtal och behovet av att vidta åtgärder. Konsumentverket avstyrker dock förslaget om införandet av en prisreglering. Elmarknaden i Sverige idag bygger på konkurrens och införandet av en prisreglering är en mycket ingripande åtgärd på en marknad där det råder fri prissättning. 

I promemorian föreslås en möjlighet till prisreglering utan att det närmare anges hur denna prisreglering skulle kunna se ut. Konsumentverket anser dessutom att konsekvensanalysen är bristfällig då det inte genomförts en utförlig analys av prisregleringen och vilka konsekvenser den kan få för konsumenterna. Av promemorian framgår att syftet med förslaget bland annat är att minska andelen kunder med anvisade elhandlare och att öka kundaktiviteten. I konsekvensanalysen görs det dock ingen närmare utredning av om den föreslagna åtgärden kommer att leda till att dessa syften uppnås. En prisreglering kan exempelvis leda till en lägre kundaktivitet vilket kan motverka syftet med förslaget. Att de närmare reglerna kring prisreglering ska utformas genom föreskrifter undantar inte behovet av att det genomförs en konsekvensanalys av det nuvarande förslaget.      

4 Åtgärder för att minska andelen kunder med anvisade elleverantörer 

4.1 Information till elanvändaren och 4.2 uppsägningstid

Vid beräkning av andelen konsumenter som har ett anvisat elavtal inkluderas, utöver de konsumenter som inte gjort ett aktivt val av elhandlare, även de konsumenter som valt en elhandlare men som fått ett anvisat elavtal i samband med att deras ursprungliga elavtal löpt ut. Konsumentverket tycker att det är oklart om den senare konsumentgruppen omfattas av kraven på begränsad uppsägningstid på 14 dagar och särskild information enligt 8 kap. 8 a och e §§. Om de inte omfattas, kommer denna grupp konsumenter inte ges motsvarande incitament att vara aktiva som övriga med anvisat elavtal. Konsumentverket anser att förslagen ska omfatta alla med anvisat elavtal. 

9 Författningskommentar 

I 8 kap. 8 e § anges bland annat att den anvisade elhandlaren minst en gång per kvartal ska sända information till elanvändaren om var elanvändaren kan hitta information om priser och leveransvillkor som andra elhandlare tillämpar för leverans av el till elanvändare. I författningskommentaren till paragrafen anges att det mest närliggande sättet att göra detta på är att lämna information om oberoende prisjämförelsesajter, exempelvis elpriskollen. Skrivningen innebär att det även står den anvisade elhandlaren fritt att hänvisa till annan jämförelsesajt, som inte är oberoende. Konsumentverket förordar därför att det i paragrafen görs ett tillägg så att den anvisade elhandlaren är skyldig att lämna uppgift om var elanvändaren kan hitta oberoende information om priser och leveransvillkor som andra elhandlare tillämpar. 

Vad gäller de särskilda informationskraven anser Konsumentverket att då informationen är omfattande ska denna inte lämnas konsumentens faktura. Alltför mycket information på en faktura riskerar att leda till oöverskådlighet för konsumenten. Det finns även en risk för att konsumenten inte uppmärksammar informationen om denne har så kallad e-faktura. 

____________________________________

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade avdelningschefen Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Gabriella Fenger-Krog och juristen Emelie Neidre deltagit, varav den sistnämnda varit föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Emelie Neidre
Föredragande