Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Remissyttrande: 14 mars 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: Fi2016/00127/B

Finansdepartementet

Remissyttrande över delrapport 2 i 2015 års betaltjänstutredning – Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Konsumentverket anser sammantaget att de förslag som lämnas i utredningen medför förbättringar för konsumentkollektivet. Verket har i enskilda delar nedanstående kommentarer.

Grunder för avslag (5.2)

Av 4 a kap. 1 § följer att ett kreditinstitut inte får vägra en konsument att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner. Endast om det strider mot bestämmelserna i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller det finns andra särskilda skäl har kreditinstitut rätt att avslå en ansökan om betalkonto. För att säkerställa en enhetlig tillämpning med högt konsumentskydd bör det, enligt Konsumentverkets uppfattning, närmare preciseras under vilka förhållanden en konsument kan nekas ett betalkonto.

Konsumentverket noterar att det i 4 a kap. 8 § preciseras under vilka förutsättningar ett kreditinstitut får häva ett avtal om betalkonto. Det framstår som rimligt att kraven för att få neka en konsument betalkonto med grundläggande funktioner harmoniseras med kraven för hävning av ett sådant konto.

Kontanthantering (6)

Såsom konstateras i utredningen minskar behovet och användningen av kontanter i samhället. De konsumentgrupper som av olika skäl inte använder sig av de alternativ till kontanta medel som marknaden erbjuder minskar också. Konsumentverkets samlade erfarenheter ger inte anledning till någon annan slutsats än utredningen när det gäller frågan om särskilda lagstiftningsåtgärder för att reglera kontantanvändningen i samhället.

Konsumentverket anser dock att det är angeläget att utvecklingen till ett kontantlöst samhälle inte går för fort, utan att berörda aktörer i tillräcklig grad tillgodoser det minskande och övergående behov av kontanttjänster som föreligger hos grupper där övergången till ett kontantlöst samhälle är problematiskt. 

Avgifter och prövning vid Allmänna reklamationsnämnden (8 och 9)

Av 3 § i förslaget till förordning om ändring i förordningen med instruktion för Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) följer att en konsument ska kunna få rätten till tillgång till eller byte av betalkonto med grundläggande funktioner prövad av ARN. Konsumentverket ställer sig positivt till detta. Trots att en sådan prövning kan innefatta de svårigheter som utredningen redogör för, är bestämmelsen i sig ägnad att trygga konsumenternas rätt till tillgång till och byte av betalkonto.

För att ARN ska pröva en tvist om storleken på avgiften för ett betalkonto med grundläggande funktioner krävs att tvistens värde, det vill säga avgiften i detta fall, överstiger 2000 kr. Enligt utredningen tillämpar kreditinstitut idag avgifter mellan 0 och 360 kr, d.v.s. avgifter som vida understiger beloppsgränsen. För att konsumenterna i realiteten ska ha en möjlighet att få avgiften prövad behöver beloppsgränsen för banktjänster därför sänkas.

Tillsyn och sanktioner (10)

I 4 a kap. 5 § finns bestämmelser om vilken information kreditinstitut ska lämna en konsument innan denne öppnar ett betalkonto med grundläggande funktioner. Konsumentverket vill i detta sammanhang lyfta frågan om det bör införas en hänvisning till marknadsföringslagen (2008:486) om denna information inte lämnas vid marknadsföring. En sådan hänvisning skulle möjliggöra även en marknadsrättslig tillsyn med ingripanden från Konsumentombudsmannens sida. Detta skulle, enligt Konsumentverkets bedömning, bidra till ett starkare konsumentskydd på området.

Konsumentverket har idag genom lagstiftning som hänvisar till marknadsföringslagen, tillsyn över informationsbestämmelser på det finansiella området. Som exempel kan nämnas konsumentkreditlagen (2010:1846), lag (2004:4) om värdepappersfonder och lag (2005:405) om försäkringsförmedling.


Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cecilia Tisell. I den slutliga handläggningen har också juristerna Anna Hult och Martin Ekelöf deltagit, varav den sistnämnde varit föredragande.

Cecilia Tisell
Beslutande

Martin Ekelöf
Föredragande