Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)

Remissyttrande: 15 september 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/919

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inte några synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av vikarierande avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också föredragande Niclas Ernebratt deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Niclas Ernebratt
Föredragande