Yttrande angående förslag till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

Remissyttrande: 25 februari 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/113

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har tagit del av Miljö- och energidepartementets förslag till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel. 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, biträdande avdelningschef. I den slutliga handläggningen har också Mikael Schmidt, enhetschef deltagit, föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Mikael Schmidt 
Föredragande