Yttrande över Ds 2016:4, Effektivare hyres- och arrendenämnder

Remissyttrande: 13 juli 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/524

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har beretts tillfälle att lämna yttrande över ovan nämnda promemoria. Konsumentverket har följande att anföra. 

Konsumentverket ställer sig i stort positivt till utredningens förslag att effektivisera förfarandet i hyres- och arrendenämnderna. Verket vill dock betona att det är angeläget att de förändringar som införs inte komplicerar för parterna, utan att en ordning behålls där parterna i allt väsentligt kan klara processen själva med hjälp av nämndens materiella processledning.

Konsumentverket önskar även framföra följande synpunkter. 

Överklagande av hyres- och arrendenämndens beslut (avsnitt 5.6)

Konsumentverket avstyrker förslaget på införande av prövningstillstånd för överprövning i hovrätten. Hyreslagstiftningen är en social skyddslagstiftning och frågorna som rör konsumenternas boende är av central betydelse. Ett införande av krav på prövningstillstånd skulle göra det svårare för konsumenten att få till stånd en överprövning. En överklagan måste i sådana fall även åtföljas av en ansökan om prövningstillstånd, i vilken det ankommer på den enskilde hyresgästen att motivera varför prövningstillstånd ska beviljas. En sådan ordning är ägnad att dels komplicera processen för hyresgästen, dels också att fördyra den, eftersom behovet av ombud torde öka. Detta står i motsättning till den grundläggande principen att processen ska vara billig och att parterna själva ska kunna föra sin talan.

Ansvar för kostnader för förfarandet (avsnitt 5.7.2)

Konsumentverket avstyrker förslaget att möjliggöra förpliktelse för part att ersätta motpartens kostnader. Utgångspunkten för prövningen i hyres- och arrendenämnden är att parterna själva ska kunna föra sin talan, samt att processen ska vara kostnadsfri. Ramarna för utredningsuppdraget är att förfarandet i hyres- och arrendenämnden alltjämt ska vara enkelt, billigt och flexibelt. Att öppna för möjligheten att belägga konsumenter med ett kostnadsansvar i hyres- och arrendenämnden skulle kunna få till följd att konsumenter inte vågar ta sina ärenden till nämnden för prövning utan att anlita ett ombud. Förslaget riskerar därför att medföra sådana konsekvenser för konsumentkollektivet att det står i strid med uppdragets grundläggande förutsättningar.

Kvalifikationskrav för ombud (avsnitt 5.8.1)

Konsumentverket avstyrker utredningens förslag om kvalifikationskrav för ombud. Ett krav på ombudskompetens riskerar att öka parternas kostnader för processen vilket står i motsats till principen om ett billigt förfarande. I dagsläget finns möjlighet att avvisa ett olämpligt ombud i varje enskilt fall. Att denna ordning kan innebära viss olägenhet genom att tidigare avvisat ombud anlitas även i andra ärenden uppväger inte de potentiella negativa konsekvenser som skulle kunna drabba konsumentkollektivet. 

En effektivare upplysningsverksamhet (avsnitt 6)

Konsumentverket tillstyrker utredningens förslag om en effektivare upplysningsverksamhet. Den information som hyres- och arrendenämnden i dagsläget lämnar till konsumentkollektivet är tydlig, klar och lätt för konsumenterna att ta till sig. En utbyggd och samordnad upplysningstjänst kan i än högre grad säkerställa en att den information som kommer konsumenterna till del är tillgänglig, enhetlig och håller hög kvalitet.

Konsumentverket har inte några andra synpunkter.

_______________________________________________________________ 

Detta yttrande har beslutats av vikarierande generaldirektör/KO Cecilia Tisell. I den slutliga handläggningen har också juristen Joséphine Slotte, föredragande, samt juristen Daniel Gustafsson deltagit.

Cecilia Tisell  
Beslutande                                                                                       

Joséphine Slotte
Föredragande