Yttrande över Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Remissyttrande: 1 november 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1248

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
Bankenheten

Konsumentverket ställer sig positivt till att förfarandet vid byte av bank regleras liksom till att förutsättningarna för uppsägning av avtal med grundläggande funktioner tydligt framgår av betaltjänstlagen.

I promemorian nämns frågan om den föreslagna 4a kap. 5 § lag (2010:751) om betaltjänster bör kompletteras med en hänvisning till marknadsföringslagen. Konsumentverket utvecklar denna frågeställning nedan.

Avgiftsinformation till konsumenter (5.6.3)

I artikel 26 i direktivet [1] åläggs medlemsstater att se till att det finns effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för de överträdelser av direktivets bestämmelser som införts i nationell lagstiftning.

Konsumentverket kan även utan hänvisning till marknadsföringslagen ingripa mot betaltjänstleverantörer som inte följer informationsbestämmelser. För att en marknadsföringsåtgärd ska anses otillbörlig krävs i dessa fall att bristen i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det är först om marknadsföringsåtgärden anses otillbörlig som sanktionerna i marknadsföringslagen kan användas. En hänvisning till marknadsföringslagen i en informationsbestämmelse innefattar vanligtvis även att informationen ska anses väsentlig på det sätt som avses i 10 § 3 st. marknadsföringslagen. Utelämnande av väsentlig information medför enligt 8 § marknadsföringslagen att marknadsföringen är otillbörlig redan i och med att konsumentens affärsbeslut sannolikt påverkas.

Anges det i särskild lag att informationen är att anse som väsentlig presumeras en brist utgöra ett vilseledande utelämnande (prop. 2007/08:115 s. 126). Frågan om bristen påverkar konsumentens affärsbeslut måste prövas, men det får anses ligga i "sakens natur" att avsaknad av väsentlig information påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (prop. 2007/08:115 s. 89). Bedöms marknadsföringen vara otillbörlig blir, som nämnts ovan, sanktionsbestämmelserna i marknadsföringslagen tillämpliga.

En hänvisning till marknadsföringslagen med angivande av att det är fråga om väsentlig information är därför ägnad att tydliggöra, underlätta och effektivisera Konsumentverkets kontroll av att näringsidkare uppfyller skyldigheten att ge konsumenter väsentlig information. Detta är i sin tur ägnat att öka efterlevnaden av bestämmelsen. Av betydelse för frågan om de nu aktuella informationsbestämmelserna bör kompletteras med en hänvisning till marknadsföringslagen är därför, enligt Konsumentverkets uppfattning, hur viktig informationen anses vara för konsumenten.

Hänvisningar till marknadsföringslagen finns bland annat när det gäller information som lämnas enligt 8 § konsumentkreditlagen, 11a § lagen om insättningsgaranti, 12 § prisinformationslagen, 16 och 16a §§ lag om värdepappersfonder.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Cecilia Tisell. I den slutliga handläggningen har också föredragande juristen Martin Ekelöf deltagit.

..........................................................

Cecilia Tisell
Beslutande

Martin Ekelöf
Föredragande

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner.