Förslag till förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden

Remissyttrande: 15 augusti 2017
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2017/557, 2017/613
Ert diarienummer: UD2017/08018/HI

Inre marknadsgruppen (IM)
Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (HI)
Utrikesdepartementet
Regeringskansliet