Åldersdifferentierat underhållsstöd och förhöjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar (Ds 2017:2)

Remissyttrande: 29 mars 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/282
Ert Dnr: S2017/01262/FST

Socialdepartementet

 

Konsumentverket ser positivt på arbetsgruppens förslag och har inga ytterligare synpunkter att lämna.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I handläggningen har också utredare Karin Nordenson och föredragande utredare Ingrid Eriksson deltagit.

Peter Vikström
Beslutande

Ingrid Eriksson
Föredragande