Betänkande Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)

Remissyttrande: 10 april 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2016/1482
Ert Dnr: JU2016/08502/L2

Justitiedepartementet
Jakobsgatan 24
103 33 STOCKHOLM

 

Konsumentverket instämmer i att utsökningsförfarandet skall vara effektivt och att alla som vänder sig till Kronofogdemyndigheten skall få snabb och effektiv handläggning. Genom enklare och tydligare regelverk kan utsökningsförfarandet bli snabbare och mer verkningsfullt. Dock är det viktigt att gäldenärer och deras familjer tillförsäkras en skälig levnadsstandard som inte hamnar under försörjningsstödsnivå och leder till ny skuldsättning och passivitet.  Lagstiftningen bör verka för att gäldenärer känner motivation att ta sig ur Kronofogdemyndighetens register och bli skuldfria. En rad föreslagna ändringar i betänkandet är mycket positiva för gäldenärskollektivet.

Verket lämnar följande synpunkter på betänkandet:

4.3.11 Principen om barnets bästa lagfäst i utsökningsbalken

Barnets bästa ska beaktas vid alla myndighetsbeslut eller andra åtgärder som gäller barn. Konsumentverket välkomnar en bestämmelse som uttryckligen anger att barnets bästa ska beaktas. Då blir barnrättsperspektivet ännu tydligare för både Kronofogdemyndigheten och de som berörs av myndighetens beslut.

4.3.12 Proportionalitetsprincipen lagfästs i utsökningsbalken

Förslaget att proportionalitetsprincipen lagfäst i utsökningsbalken välkomnas, i syfte att principen får ett större genomslag i Kronofogdens utsökningsförfarande.

4.3.21 Kronofogden bör utveckla ett webbaserat informationsverktyg

Många budget- och skuldrådgivare har påtalat att gäldenärer saknat insyn i hur utmätta pengar har fördelats till fordringsägarna. Vi välkomnar därför förslaget till ett webbaserat informationsverktyg så att gäldenärer ska kunna följa hur skuldsituationen förändras. Det kommer att öka betalningsmotivation och intresse av att följa vad som händer i målen och få del av alla beslut som fattas.

8.4.1 Beräkning av normal- och förbehållsbelopp.

Konsumentverket instämmer i att normalbeloppen för barn ska justeras så att en barnfamilj får behålla ett högre belopp än i dag. Det är viktigt att familjen inte hamnar under försörjningsstödsnivå och att de tillförsäkras en skälig levnadsstandard. Dessutom välkomnar verket att kostnader för såväl umgänge som kostnader för resor och logi i samband med umgänget ska tillförsäkras gäldenären om sådana kontakter kan uppvisas. Barn ska i möjligaste mån ha rätt till båda sina föräldrar och inte hindras umgänge om den ena föräldern har löneutmätning. Sid 445 Eftersom kostnader för resor och logi är individuella bör schablonbelopp inte tillämpas Dock när det gäller kostnader för den dagliga livsföringen kan schablonbelopp tillämpas. S 447

8.4.4 Anstånd

Konsumentverket delar åsikten att gäldenären ska kunna få anstånd under pågående löneutmätning för tex. Nyanskaffning av beneficieegendom eller för att betala oförutsedda utgifter.

9.4.2 Ytterligare modernisering av reglerna om försäljning av utmätt lös egendom?

Förslaget att bostadsrätter precis som fast egendom ska kunna lämnas till försäljning till fastighetsmäklare välkomnas. Vid en försäljning med hjälp av en fastighetsmäklare bör gäldenären kunna få ut ett högre pris vilket kommer att vara positivt för såväl gäldenärs - och borgenärskollektivet. Fastighetsmäklaren kan ha fler visningar och har även möjlighet att förmedla olika kontakter till kreditgivare.

10.4.3 Förtydligande av underrättelseskyldigheten mellan Kronofogdemyndigheten och socialnämnden

Förslaget att Kronofogdemyndigheten ska kontrollera att socialnämnden mottagit underrättelse om avhysning välkomnas. Detta för att handläggare inom socialtjänsten ska kunna utreda behov av stödinsatser och delta vid avhysningsförrättningen. Att tvingas flytta från sin bostad är mycket ingripande för den enskilde och därför är det viktigt att denne får stöttning.

Övrigt

Slutligen anser Konsumentverket att förslaget att ha ett enklare språk vilket gör regleringen tydlig och enkel att tillämpa är mycket bra.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Mia Ohlsson. I den slutliga handläggningen har också utredarna Margareta Lindberg och Karin Nordenson föredragande deltagit.

Mia Ohlsson                                                
Karin Nordenson