Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Remissyttrande: 19 september 2017
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2017/730
Ert diarienummer: S2017/03877/FS

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström 
Marianne Wreifors