En ny ordning för redovisningstillsyn

Remissyttrande: 31 augusti 2017
REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/720
Ert Dnr: Fi2017/02891/V

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Otto Johansson Hansson deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Otto Johansson Hansson
Föredragande