En svensk flygskatt, SOU 2016:83

Remissyttrande: 24 februari 2017
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1426:30
Ert Dnr: Fi2016/04305/S2

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter

 

Konsumentverket arbetar för att konsumenter ska ha möjlighet att göra medvetna val i sin konsumtion. En möjlig väg till att minska flygets miljöpåverkan är att ge konsumenterna starkare incitament att i minskad utsträckning bidra till den miljöpåverkan som flygresandet skapar.

Utredningen konstaterar att den föreslagna skatten inte skapar något incitament för flygbolagen att miljöanpassa vare sig bränslet eller på annat sätt göra flygningarna mindre miljöbelastande. Det hade varit en fördel om en ev. skatt var baserad på den specifika flygningens miljöpåverkan, det enskilda flygbolagets samlade miljöpåverkan eller på klimatpåverkan från bränslet som används. En sådan lösning skulle innebära att det var den faktiska miljöpåverkan som genom skatten blev fördyrande för flygbolagen, och i nästa led även för konsumenterna. Då skulle flygbolagen få incitament att göra insatser för att miljöanpassa flygningarna. Med en skatt som baseras på faktisk miljöbelastning skulle också konsumenterna få incitament att välja de flygbolag som lyckas bäst att miljöanpassa sina flygningar, eftersom dessa bolag skulle få lägre kostnader för skatten, alternativt avstå från att resa eller att välja ett mindre miljöpåverkande transportslag. I detta sammanhang ser Konsumentverket positivt på att utreda om det vore möjligt att göra undantag för flygningar som utförs med biobränsle.

Eftersom utredningen visar att det åtminstone i dagsläget är svårt att skapa en mer ideal miljöstyrande skatt kan en näst bästa väg vara att påverka flygbolagen respektive resenärerna med i huvudsak olika styrmedel. Den föreslagna skatten skulle då i huvudsak rikta sig mot att styra resenärernas val av resor. För att skapa starkare incitament för flygbolagen i form av styrmedel riktade mot den samlade miljöpåverkan eller bränslet krävs åtminstone med dagens regelverk ett internationellt arbete för en global koldioxidskatt på flygbränsle eller någon annan modell.

Konsumentverket noterar utredningens bedömning av hur liten den styrande effekten förväntas bli på resandet och därmed även för miljön. Detta tydliggör behoven av ytterligare åtgärder, såväl nationellt som på internationell nivå, om målet om en miljömässigt hållbar konsumtion ska nås när det gäller konsumenternas resande.

Konsumentverket vill gärna se att tiden från det att den nya lagen beslutas till det att den ska träda ikraft blir så pass lång att företagen hinner ta höjd för skatten och att inga biljetter har hunnit säljas till resor där skatten ska tillämpas. Med en för kort framförhållning ser Konsumentverket en risk för att införandet av skatten kan resultera i att flygbolag kräver konsumenter på ersättning för skatten efter att köpet av flygbiljetten har gjorts. Det kan innebära stora kostnader för konsumenter som vid avtalsingåendet inte kände till denna tillkommande kostnad.

Konsumentverket vill upplysa om att flygbolagen är skyldiga att gentemot biljettköparen särskilt redovisa de skatter och avgifter som ingår i priset enligt artikel 23 i EG förordning 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen. Den del av sådana skatter och avgifter som inte behöver betalas av flygbolagen då konsumenten av någon anledning inte utnyttjar en flygresa som redan betalats bör flygbolaget återbetala till konsumenten. Detta bör alltså även gälla den föreslagna flygskatten.

Konsumentverket vill påpeka att användandet av uttryck såsom ”gröna flygningar” (s. 129) eller ”biobiljett” (s. 131) kan ses som vilseledande enligt marknadsföringslagen om begreppen används i marknadsföring.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också utredare Johan Jarelin och föredragande jurist Maja Lindstrand deltagit.

 

Joachim Allard
Beslutande

Maja Lindstrand
Föredragande